Skip navigation

Előszó

Tankönyvünk a Bevezetés az irodalomtudományba című, az első éves magyartanárok számára kötelező szeminárium segédanyaga. A tananyag célja, hogy megalapozza a magyartanárképzés irodalmi tantárgyainak sikeres elvégzéséhez szükséges ismereteket, valamint kompakt összefoglalóként, „súgóként” mind az egyetemi képzésben, mind a későbbi oktatói munka során felmerülő szaktárgyi kérdések és problémák elméleti és módszertani megoldásához eszközöket és technikákat nyújtson.

A tananyag négy fejezetében a hallgatók megismerkedhetnek az irodalomtudomány alapvető fogalmaival, alterületeivel: az intézménytörténettel, (az irodalom társadalmi beágyazottságának változásaival és következményeivel), a tág értelemben vett filológiával (ami magába foglalja a textológiától kezdve a médiumok problematikájáig az irodalom anyagi vonatkozásait), a retorikával (ami a klasszikus és újretorika mellett az intertextualitás kérdéseit is tárgyalja), illetve elsajátíthatják a verstani elméleti fogalmakat és megismerkedhetnek annak gyakorlati vonatkozásaival. Ez a tanárjelöltek számára a későbbi oktatás során is jól hasznosítható elméleti alapot nyújt, melynek segítségével szövegértési, műértelmezési feladatokat valósíthatnak majd meg.

A tananyag hangsúlyt fektet az irodalmi szövegek történeti beágyazottságára, azaz a hallgatóknak meg kell ismerniük és el kell sajátítaniuk a történeti-kritikai látásmódot, ugyanakkor látniuk kell a korszakok retorikájának vakfoltjait. Másrészt ugyanezen történeti szövegek „jelenné olvasására” is képesek lesznek, azaz megtanulják azokat a technikákat, amelyekkel élővé teszik az időben-kultúrában távoli szövegek problematikáját is.

Célunk tehát kettős: egyrészt történeti vonatkozásban kívánjuk megismertetni a hallgatókat az intézménytörténet, a filológia, a retorika és a verstan tudományterületével, másrészt a megszerzett elméleti tudáson kívül gyakorlati példákat, a fejezetek végén feladatokat állítottunk össze az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásának érdekében.

Reményeink szerint az alapozó-szeminárium tananyaga olyan segédeszköz lehet, amely a magyartanárok képzési ideje alatt, s utána is jól használható ismeret- és eszköztárként szolgálhat.

             A szerzők.