Skip navigation

II.3.2. A könyvbeli szöveg

A számítógépekre még az 1990-es években is alapvetően úgy tekintenek, mint amely magát a filológiai munkát nem változtatta meg, de jelentősen megkönnyítette és nagyobb pontosságot tett lehetővé.[1] A számítógépeknek a filológiai munkában való használata – amennyiben eszközként tekintünk rájuk – a filológia mindennapjainak részévé vált: könnyebb lett a rögzítés, a módosítás, a kiegészítés, gyorsabbá a szerkesztés, a keresés, és a befoglalható információk szempontjából megszűntek a könyv fizikai korlátai. Mindezek alapján úgy tűnik, a számítógépek elterjedése a humántudomány mindennapjaiban nem számolja fel sem azt a textuális kultúrát, amely meghatározza a szövegekkel való foglalatosság gyakorlatait és kijelöli hatalmi viszonyait,[2] valamint nem számolja fel a könyvbeliség sajátszerűségeit sem. A könyvbeliség, a könyvbeli szöveg kezdeteiről ugyan nincs tudományos konszenzus – Ivan Illich a skolasztikus írást és olvasást nevezi meg, mások, mint például Elizabeth Eisenstein, a nyomtatás nyugat-európai feltalálását tartják döntő jelentőségűnek[3] – jelentőségének és sajátosságainak értelmezése kapcsán azonban egyetértés van: az olvasás (és ekként a szöveg végső formába öntése is) egy olyan vizuális tevékenység, amelynek legfontosabb sajátossága az azonnali hozzáférés, amelyet a könyv hordozhatósága, az oldalak gyorsan áttekinthető elrendezése, a szöveg alfabetikus indexelése biztosít.[4] A nyomtatás jelentősége a könyvbeliség szempontjából elvitathatatlan, mivel ez teremtette meg végső soron „a társadalmi információfeldolgozás interakciómentes lehetőségét” és követelményét, azaz csak ekként válhatott a nyomtatott könyv bármilyen információ tárolásának és elosztásának elsődleges médiumává.[5] A nyugati kultúra elmúlt öt (nyolc) évszázadában éppen ezért a könyvbeli olvasás volt a „legmagasabb rendű társadalmi tevékenység” uralkodó formája és központi metaforája. Európa ipari társadalmai könyvkultúraként alkották meg identitásukat.[6][1]„Der Einsatz von EDV in der editorischen Arbeit grundsätzlich eine Arbeitserleichterung und eine weitaus größere Präzision in den zu erzielenden Ergebnissen mit sich bringt.” (Bodo Plachta: Editionswissenschaft. Eine Einführung in Methode und Praxis der Edition neuerer Texte. Stuttgart: Reclam. 1997. 131.)

[2]„[A] textuális kultúra nem más, mint eligazodás a szövegek rendjében, az olvasási normákban. A szövegek és olvasatok tengerében érvényes hierarchiát teremtő distinkció (a kánon változásainak követése, az értékrendek átalakulásának megítélése) addig magától értetődő, amíg bizonyossággal áll mögötte az az intézmény-rendszer, az az ideológiai apparátus, amely félreérthetetlenné teszi, miként kell az adott esetben a kéziratokkal vagy a nyomtatott betűkkel eljárnunk.” (György Péter: Memex. A könyvbe zárt tudás a 21. században. Budapest: Magvető. 2002. 15.)

[3]Ivan Illich: A szöveg szőlőskertjében. Kommentár Hugo de Sancto Victore didascalionához. Ford. Tóth Gábor. Budapest. 2001. 202–203.; Elisabeth L. Eisenstein: The printing press as an agent of change. Communications and cultural transformations in early-modern Europe. Cambridge. 2005. 3–43.

[4]Ivan Illich: A szöveg szőlőskertjében. Kommentár Hugo de Sancto Victore didascalionához. Ford. Tóth Gábor. Budapest. 2001. 171–201.

[5]Michael Giesecke: Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informationsgesellschaft. Trendforschungen zur kulturellen Medienökologie. Frankfurt am Main. 2002. 17.

[6]Pl. Benedict Anderson: Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről. Ford. Sonkoly Gábor. Budapest: L'Harmattan−Atelier. 2006. 23–51.

Feladat

Olvassa el az idézetet és válaszoljon a kérdésekre!

Úgy hozta-bé tovább a’ szokás, hogy a’ fő-személyeknek szóló levelekben a’ fellyűl-irás, vagy titulus fellyűl valamivel nagyobb betűtskékkel tétetvén, a’ levél három, vagy négy újnival alább kezdődik, a’ névnek alá-irása pedig a’ levél után hagyott alkalmas üreggel a’ papiros vége felé, vagy végére tétetik, és balról-is a’ papirosnak vagy három újni ürege hagyattatik: a’ hasonló személyek között egész formában közép mód tartatik: az alatsonobbakhoz való levelekben pedig se fellyűl, se balról, sem alól ollyan szélek, és üregek nem hagyattatnak. (Mészáros Ignác: Minden esetekre el-készült magyar szekretarius. Pest. 1793. 452.)

  • A kéziratos levél elrendezésére vonatkozó szabályok a könyvbeli szöveg mely tulajonságaira vezethetők vissza? E szabályok milyen funkciót töltenek be a levélírásban és -olvasásban?
  • Az adott részletben keressen olyan állítást, amely igazolhatja, hogy az elrendezés szabályait nem Mészáros találta ki!
  • Kazinczy Ferenc Bácsmegyeynek öszve szedett levelei eredeti kiadását vizsgálva (az ajánlás, a bevezető és a levelek szövegét) fogalmazzák meg, nyomtatásban hol és hogyan lehet megőrizni a kéziratos levélre vonatkozó szabályokat? Mit gondol, utóbb miért szűnt meg a kiadványok e jellegzetessége?