Skip navigation

IV.2.2. Versidomvita

A „nemzeti versritmus” kutatása a 20. században egy kérdés, a versrendszert meghatározónak vélt hangsúly eredete körül bontakozott ki, a vita középpontjában a versritmus nyelvi, ill. zenei eredetének problémája állt. Míg az ún. zenei eredet hívei,[1] Arany János idézett tanulmányából kiindulva a versritmus eredetét a nyelvtől függetlenül működő, elvont képletek megvalósulásában látták, addig a nyelvi eredet szószólói[2] – szintén Arany elméletére hivatkozva – a versritmust a nyelv természetes hangsúlyaiból vezették le.

A „magyar nemzeti versidom” hangsúlyviszonyainak feltárására irányuló, immár több mint százötven éves erőfeszítés kevés eredményt hozott: mind a hangsúly eredetének, mind ütembeli pozíciójának kérdése eldöntetlen maradt.

A vita eredménytelenségének okát a vita tárgyának természetében fedezhetjük fel. A „magyar nemzeti versidom”, néhány alapvonásának (szótagszám, metszet, a metszet, ill. a sorvég határolta beszédszakasz eleje felé található hangsúly) leírásán túl, verstani szempontból, nem vizsgálható, az ennél finomabb értelmezésre törekvő elméletek már olyan jelenségekről kénytelenek állításokat megfogalmazni, amelyek – objektív, tehát metrikai szempontból elemezhető adatok hiányában – csak az értelmező különböző értelmezői hagyományok meghatározta versérzékén keresztül férhetők hozzá.[1] Legfontosabb szövegek: Négyesy László, Magyar verstan középiskolai segédkönyvül s magánhasználatra, Bp., Franklin-Társulat, 1886; Uő., Magyar verstan: Középiskolák számára és magánhasználatra, Bp., Franklin-Társulat, 1898; Horváth János, A középkori magyar vers ritmusa, Berlin, Ludwig Voggenreiter, 1928; Uő., A magyar vers, Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1948; Uő., Rendszeres magyar verstan, Bp., Akadémiai, 1951, 19692; Uő., Vitás verstani kérdések, Bp., Akadémiai, 1955 (Nyelvtudományi értekezések 7).

[2] Legfontosabb szövegek: Gábor Ignác, A magyar ősi ritmus, Bp., Lampel R., 1908; Uő., A magyar ritmus problémája, Bp., Lample R., 1925; Uő., A magyar ritmika válaszútja, Bp., Dr. Vajna és Bokor, é. n.; Négyesy László, Ritmus és verstechnika, BpSz, 1924, 194–228; Németh László, Magyar ritmus, Bp., Mefhosz, é. n.; Vargyas Lajos, A magyar vers ritmusa, Bp., Akadémiai, 1952; Uő., Magyar vers – magyar nyelv, Bp., Szépirodalmi, 1966.