Skip navigation

Átkozott legyen az éj

A Bod-kódexben (Bod-kódex, 27–31, Nyelvemléktár II, 395–397; párhuzama: Lobkowitz-kódex, 324–331, Nyelvemléktár XIV, 110–112). A fikció szerint egy haldokló („nyavalyás kór”) énekli Lucifernek (aki elégedett az énekkel: „Oh, mi szerető barátunk, jól tudod a mi énekünket, azért méltó vagy lakozni a mi országunkban”). A „teljes” megfelelést verzálissal, a „részlegest” kurrenssel jelölöm.

Átkozott legyen az éj,                                                                         A

kiben engemet az én anyám fogadott.                                                 b

Átkozott legyen az én anyámnak méhe,

ki engemet viselt.

Átkozott legyen az föld,

kibe lakoztam.

Átkozott legyen az égnek világosító állati, Nap, Hold és csillagok,

melyek énnekem világosságot szolgáltattanak.

Átkoztak legyenek Krisztusnak mártíromi,

kik Krisztusért ő vérüket ontották.

Átkoztak legyenek Istennek minden szenti,

kiknek imádságiba bízván én vétkeztem.

Átkozott legyen az Szűz Mária,

ki szülte Istennek fiát.

Átkozott legyen Istennek fia,                                                              A

ki emberi nemzetért ő vérét ontá kive,                                                 b          C

kibe bízván nem szűntem vétkeznie.                                                    b          C

1) A szabályozott összetevő: beszédhang, szintagma, mondat

2) A numerikus szabályozottság tárgya: tartalom

3) A megfelelés minősége:

    31) Beszédhang: teljes

    32) Szintagma: teljes

    33) Mondat: részletes

4) A szerkezetre vonatkozó szabályok:

    41) A mondatot az állítmány vezeti be, ezt az alany követi, majd – egy vonatkozó névmás után – a többi mondatrész zárja.

    42) Az állítmány: „átkozott legyen”.

   43) Tetszőleges számú ilyen mondatot egy hasonló szerkezetű zár, amelyben a vonatkozó névmással bevezetett mondatrészt még egy ugyanolyan követi.

    44) Ezt a két mondatrészt beszédhang szintű, teljes megfelelés zárja.