Skip navigation

Kérdések, feladatok

Kérdések

Mi jellemezte a lányok és fiúk iskoláztatásának szabályzása terén II. Frigyes porosz király 1763-as Egyetemes Népoktatási Szabályzatát?

Mutassa be az Eberhard Rochow által Reckhanban létesített falusi népiskolák pedagógiai sajátosságait!

Ki volt Rochow magyar kortársa, aki Szarvason létesített hasonló pedagógiai eszmék jegyében működő népiskolát?

Ki volt Dorothea Christiane Leporin?

Mi volt a véleménye a koedukációról?

Hogyan érvelt a nők akadémiai szintű (felsőfokú) oktatása mellett?

Kik adták ki német földön az első folyóiratokat női olvasók számára?

Mi volt a lap címe, és milyen témákkal foglalkozott?

Az élet melyik területén értékelődött föl a nők szerepe ebben az időszakban?

Milyen lehetőségek álltak a művelt nők előtt tehetségük kibontakoztatására?

Hogyan befolyásolta a felvilágosodás eszmeáramlata a nőkről alkotott társadalmi képet?

Milyen jelei voltak a 18. század folyamán a közgondolkodásban a mizoginia felerősödésének?

Mi jelen a szó: „széplélek” (Schöngeist)?

Mit jelent a „kékharisnya” (Blaustrumpf, bluestocking) kifejezés?

Kik voltak az első „kékharisnyák”?

Milyen lehetőségek nyíltak a nők számára a felsőoktatásban?

Ki volt Laura Bassi?

Mutassa be Sophie la Roche szerepét, jelentőségét a női önművelődés szorgalmazása és segítése terén?

Mi volt Sophie la Roche folyóiratának a címe, és milyen témákkal foglalkozott?

Ki volt Lina?

Milyen tudományokat ajánlott Sophie la Roche a nők számára?

Mutassa be Theodor Gottlieb von Hippel írói munkásságát, nőképét és radikális reformelképzeléseit a nőnevelés terén!

Helyezze el a kor szellemi kontextusában Hippelnak a női emancipációra vonatkozó követeléseit!

Mutassa be Hippel nevelési-oktatási elképzeléseit!

Milyen nőideált testesít meg Gertrúd alakja Pestalozzi regényében?

Mely női szerepben állítja piedesztálra Pestalozzi Gertrúdot?

Hogyan ábrázolja Gertrúd nevelési módszereit?

Mit jelen a kifejezés: „össze nem illő párok”?

Van-e alapja annak a kijelentésnek, miszerint „a 18. század a nő évszázada volt”?

Milyen szerepet töltöttek be nők a francia forradalomban?

Ismertesse Olympe de Gouges radikális politikai kiáltványának tartalmát!

Milyen módon torzul el a nőkép Franciaországban a felvilágosodás során?

Milyen ellentmondás alakult ki az emberi jogok egyenlőségének eszméje és a nőknek a társadalmi közélet jelentősebb szerepeitől való távoltartása között?

Milyen irracionális, atavisztikus félelem motiválhatta a mizogin irodalom felélénkülését a 18. században?

Mi volt a „Kék Könyvtár”?

Mutassa be Rousseau ellentmondásos nőképét!

Milyen nevelési programot szán Rousseau Zsófiának?

Mennyiben tér el ez a program Emil nevelésétől?

Milyen hatást gyakorolt Rousseau a korabeli német női írókra (Marianne Ehrmann, Amalia Holst)?

Ki volt Madame d’Épinay és milyen elveket fogalmazott meg a leánynevelésről?

Milyen radikális nőnevelési elképzeléseket fogalmazott meg Madame de Miremont?

Milyen iskolatípus neve volt Angilában a „petty school” és a „dame school”?

Mutassa be Bathsua Makin leányiskoláját!

Mutassa be Mary Astell, Hannah More és Maria Edgeworth leánynevelési elképzeléseinek leglényegesebb vonásait!

Hasonlítsa össze Catherine Maculay és Mary Wollstonecraft társadalomkritikáját és nőnevelési koncepcióját!

Mutassa be Maculay nőoktatási programját!

Hogyan mutatja be a korabeli nevelési gyakorlat visszásságait Wollstonecraft A nők jogainak védelmében című értekezésében?

Milyen volt Wollstonecraft feminista nézeteinek korabeli visszhangja?

Mutassa be Bobula Ida koncepcióját a középkori magyar nők társadalmi és jogi helyzetéről!

Mit jelent a kifejezés: „paritásos megítélés”?

Mit jelent a kifejezés: „patriarkális megítélés”?

Milyen nőképet sugallt az „Intermedium” (1765) című színmű?

Milyen szerepbeli és társadalmi státuszbeli különbséget fejezett ki a tegezés-magázás használatának váltakozása családon belül?

Milyen volt a magyar nők társadalmi megítélése, a róluk alkotott kép a 18. század második felében?

Ki volt Molnár Borbála, és milyen irodalmi munkásságot fejtett ki?

Milyen szempontból tanulságosak a korabeli férfi írókkal folytatott levelezései?

Milyen intézményt pótolt Magyarországon (és Erdélyben) az irodalmi levelezés?

Milyen nő képe rajzolódik ki Molnár Borbáláról a róla fennmaradt források alapján?

Ki volt Ujfalvy Krisztina, és milyen nőnevelési elképzeléseket fogalmazott meg?

Hasonlítsa össze Molnár Borbála és Ujfalvi Krisztina karakterét, az általuk megvalósított női szerep tükrében!