Skip navigation

Kérdések és feladatok

Kérdések

Mutassa be a filantropizmus mint pedagógiai áramlat lényegét!

Mutassa be Campe gondolatait a nőnevelésről!

Ki volt Karoline Rudolphi?

Mi volt leánynevelő intézetének pedagógiai programja?

Mutassa be a két neohumanista írónő, Amalia Holst és Betty Gleim irodalmi munkásságának pedagógiai vetületét!

Mi Amalia Holst véleménye Hippel írásairól?

Milyen tartalmú vélemények fogalmazódtak meg a 19. század folyamán a házi versus nyilvános nőnevelés diskurzus témakörében?

Hogyan jelentkezik az anyai nevelés professzionalizációjára való törekvés Amalia Holst szövegeiben?

Mutassa be Amalia Holst női műveltség-eszményét!

Ismertesse Betty Gleim nőnevelési gondolatait, és vesse össze Amalia Holst koncepciójával!

Milyen okokra vezeti vissza Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher a nők alárendelt társadalmi szerepét?

Mutassa be Schleiermacher nőnevelési programjának újszerű vonásait!

Mutassa be az 1700-as 1800-as évek fordulójának Magyarországán uralkodó nőkép jellemző vonásait!

Ismertesse a nőkről, helyzetükről, nevelésükről folytatott korabeli magyar társadalmi vita érveit és ellenérveit!

Hogyan polarizálódtak a vélemények a vita sodrában?

Ismertesse Fáy András nőképét, nőnevelési elképzeléseit, gyakorlati nőnevelő tevékenységét+

Mutassa be ennek az elképzelésnek a paradox és atavisztikus elemeit!

Mit jelent a kifejezés: „juris aequalitas inter sexum et sexum”?

Ismertesse Brunszvik Teréz Fáy András koncepcióját vitató véleményét!

Mutassa be Brunszvik Teréz nőnevelési programjának radikálisan új elemeit!

Ismertesse a 19. század első felében hazánkban működő nőnevelő intézetek sajátosságait!

Hogyan alakult az iskolai keretek között folyó lányoktatás helyzete a 19. század során Magyarországon?

Mutassa be Zirzen Janka pedagógiai tevékenységét!

Ismertesse a 19. század végének Magyarországán a nők középszintű oktatásáért és a női középiskoláért folytatott szakmai-társadalmi mozgalom eredményeit!

Ismertesse Hugonnai Vilma harcát Svájcban megszerzett orvosi diplomájának honosításáért!

Milyen társadalmi mozgalom bontakozott ki a századfordulón a nők felsőfokú oktatásáért?

Mi volt az magyarországi egyetemek álláspontja a nők felvételét és felsőfokú tanulmányait illetően?