Skip navigation

Előszó

A tananyag a Tanulók és tanulócsoportok megismerése című kurzushoz készült.

A kurzus során kiemelt területként kezeljük a Köznevelési törvényben kiemelt figyelmet igénylő tanulók csoportjait (tehetséges tanulók, tanulási nehézséggel, sajátos nevelési igénnyel, beilleszkedési nehézséggel küzdő és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók köre).

A nevelési és oktatási folyamat eredményessége nagymértékben függ attól, hogy az alkalmazott módszerek mennyire illeszthetőek a tanulók egyéni sajátosságaihoz. A pedagógiai folyamat tervezéséhez elengedhetetlen a tanulók megismerésére irányuló módszertani alapelvek ismerete, bővítése. A tervezett tananyag abban nyújt segítséget, hogy a tanárjelöltek megismerjék a tanulók megismerésének legfontosabb módszereit, megtapasztalják alkalmazási lehetőségeiket, segítséget kapjanak az eredmények értelmezéséhez és tapasztalataikat beépíthessék az oktatási-szervezési feladatok közé.

A kurzus megköveteli az általános pszichológiai, fejlődéslélektani, szociálpszichológiai és neveléslélektani ismeretek elsajátítását, ezért a kurzust a tanárképzés törzsanyagaként e tárgyak teljesítésének feltételével javasoljuk. Az alábbi digitális tananyag teljes egészében, vagy egyes fejezeteiben alkalmazható a neveléslélektani és fejlődéslélektani ismeretek gyakorlatba történő átültetésének céljával. A tananyag alkalmas a hallgatók öntevékenységének fokozására és az oktatói szerep kreatív alakítására.

A kurzus ismeretei jó eséllyel szolgálhatják a nevelési folyamat minden szintjén dolgozó pedagógusok kompetenciáinak fejlesztését. A kurzus alkalmazását hasznosnak tartjuk a tanító, a gyógypedagógus, a fejlesztőpedagógus képzésekben és az e szakmákhoz szorosan kapcsolódó szociális munkás és szociálpedagógus hallgatók képzésében, illetve az integrációt segítő képzések során is.

A tananyag ajánlható különböző, nemcsak iskolarendszerű pedagógus továbbképzések számára, akár blended képzések megvalósítására. Javasolható tanári készségfejlesztő tréningek előzetes felkészüléséhez, a háttérismeretek bővítéséhez.

A tananyag ismeretei a pszichológus képzés pedagógiai pszichológiai kurzusához, de az iskolapszichológusok felkészítéséhez is jól kapcsolható.

 

 

A tananyag az alábbi kompetenciák fejlesztésére alkalmas:

Az elvégzett kurzus segít a tanárjelölteknek a különböző adottságokkal, képességekkel, illetve előzetes tudással rendelkező tanulók tanulásának, fejlesztésének megfelelő módszerek megválasztásában, tervezésében és alkalmazásában, a pályaorientáció segítésében. Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a különleges bánásmódot igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani. Képes döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra.

A szakképzett tanár a tervezés során rendszerszemléletű megközelítésre képes. Az iskola pedagógiai programja, a tanulói személyiség fejlesztésére vonatkozó tantervi célkitűzések, a tanulók életkora, az elsajátítandó tudás sajátosságai, a rendelkezésre álló taneszközök és a pedagógiai környezet közötti összhang megteremtésével képes pedagógiai munkájának megtervezésére (tanmenet, tematikus terv, óraterv, folyamatterv). Képes a tanulási-tanítási stratégia meghatározására, a tematika feldolgozásához a pedagógiai céloknak és a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő oktatási folyamat meghatározására, hatékony módszerek, szervezési formák, eszközök kiválasztására a végzettségének megfelelő korosztály, illetve a felnőttoktatás keretében is.

 

A tananyag felépítése:

Az I - X. fejezetben a hallgatók megismerhetik az adott terület elméleti sajátosságait. Ehhez kapcsolódóan minden témakör végén ellenőrző kérdéseket fogalmazunk meg. Az elméleti részhez kapcsolódó gyakorlati feladatokat is kínálunk, melyek segítik a mélyebb elsajátítást, és megértést.

A XI. fejezetben olyan eseteket sorakoztatunk fel, melyek az elméleti ismeretekhez kapcsolható tudást feltételeznek, és akár önálló feladatként, vagy csoportos munkában is elvégezhetőek.

A XII. fejezetben a pedagógiai munkában alkalmazható kérdőíveket gyűjtöttük össze, szempontokat adva a feldolgozáshoz és a használatukhoz.