Skip navigation

A kerettantervek

Részletes, tantárgyra és évfolyamokra vonatkozó követelményeket meghatározó tantervek. Iskolatípusonként tartalmazzák:

 • a nevelés-oktatás céljait,
 • a tantárgyi rendszert,
 • az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát,
 • a tantárgyak egy vagy két évfolyamonkénti követelményeit,
 • a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait,
 • a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló kötelező, továbbá az ajánlott időkeretet.
 • függelékben módszertani segítség, adaptálás elősegítése, értékelés, óraszámok kialakítása (még nincs kész)

Nevelési-oktatási program: A pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentum. A Nat-ban és egy adott kerettantervben kitűzött nevelési-oktatási célok elérését, tartalmi elemek feldolgozását lehetővé tévő, egy adott pedagógiai koncepció alapján kidolgozott hét elemű rendszer, amely minimálisan egy-egy tantárgyra, egy vagy több műveltségi területre, vagy pedagógiai szakaszra terjed ki.

A nevelési-oktatási program részei:

 • a pedagógiai koncepció,
 • a tanulási-tanítási program, (kifejti a rendszer célját, követelményeit, tartalmát, a tanulási folyamat időkereteit, javasolt módszereit és eszközeit, a felhasználható szervezési módokat, és utal az értékelés módjára és eszközeire)
 • a tanítási-tanulási egységek leírása, a tanulás-tanítási programot alkotó elemek részletes kifejtése;
 • információ- és feladathordozó eszközök, (amelyek lehetővé teszik a tervezett tevékenységek megvalósítását, támogatják a kitűzött célok elérését)
 • az értékelés és eszközei,
 • célzottan fejlesztett pedagógus-továbbképzési programok,
 • támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, a program karbantartása. 

Szabadon tervezhető órakeret

A kerettantervi rendeletben szereplő tantárgyak kerettantervei kétéves ciklusokra vonatkozóan tartalmazzák az egyes tematikai/fejlesztési egységek tanítására szánt (minimális) órakeret 90 %-át. A fennmaradó 10 %-os időkeret felhasználásáról a nevelőtestület, illetve a pedagógusok döntenek. Ebben az időkeretben lehet a tantárgyi kerettanterven kívüli vagy attól eltérő tartalmat beépíteni a helyi tantervbe.

A tanórán kívüli foglakozásokra fordítható időkeret

 • Nkt. 6. sz. mellékletének CB, CC, D és E oszlopa határozza meg ezeket az óraszámokat.
 • Ezen órák felhasználhatók mozgásos tartalmú szakkörök, foglalkozások szervezésére is.

Részletesebben: http://kerettanterv.ofi.hu/