Skip navigation

A mindennapos testnevelés bevezetése

A 2011/2012-es tanévben a Kormány a megelőző vizsgálatoknak és felméréseknek hatására konkrét lépéseket tett a mindennapos testnevelés bevezetésének érdekében. A bevezetésről szóló jogszabály a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. törvényben (Köznevelési Törvény) került előírásra

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, ha azt nem az Nkt. 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezik meg (tehát azokon az évfolyamokon, ahol még kifutó rendszerben a mindennapos testmozgás valósul meg a mindennapos testnevelés órák helyett),

Az egészséges életmódra nevelés és a testnevelés tantárgy szempontjából a b) és az m) pontok megléte és tartalma fontos a számunkra. Ezek alapján tudjuk eldönteni, hogy az adott iskola mennyire felel meg a Nat 2012 által megfogalmazott elveknek és céloknak. A pedagógiai program alapján arra a kérdésre is választ kapunk, hogy rendelkezik-e az iskola komplex intézményi testmozgásprogrammal. Természetesen tisztáznunk kell, hogy mit értsünk a komplex iskolai testmozgásprogramon, ezelőtt azonban vizsgáljuk meg a pedagógiai programot abból a szempontból, hogy milyen utalásokat találunk a rendszeres vagy alkalmankénti mozgásos cselekvésekre (mozgásprogram-elemekre).

Milyen mozgásprogram-elemeket keressünk a pedagógiai programban?

 • közlekedési szokások:
  • az autó és a tömegközlekedés helyett a gyaloglás vagy a kerékpározás szorgalmazása,
  • KRESZ-oktatás, a kerékpáros közlekedés megtanítása;
 • szünetek és a szabad játékidő:
  • a szünetekben biztosított-e a tanulók szabad mozgása, sportolása (megfelelő méretű udvar, mászóka, sportolásra alkalmas terület, stb.),
  • szabad játéklehetőség akár a napközi ideje alatt, akár a tanítási órák után (biztosítot-tak-e az ehhez szükséges eszközök);
 • testnevelési program (kötelező):
  • Ha a testnevelésórákon nem az a cél, hogy minél nagyobb fizikai teljesítményt érjen el, hanem az, hogy minél több mozgásmintával ismerkedjen meg a tanuló - természetesen olyan intenzitással, ami 50 %-nál nem kisebb ‒, minőségi testnevelésről beszélhetünk.
 • tanórán kívüli mozgás- és sportprogramok (kötelező vagy választható):
  • tömegsport,
  • szabadidősport,
  • diáksport,
  • néptánc szakkör (foglalkozás);
 • közösségi mozgásprogram-elemek:
  • szülő-diák sportdélután,
  • tanár-diákmérkőzések,
  • hétvégi családi sportprogramok;
 • egyéb alkalomszerű mozgásos tevékenységek:
  • házibajnokságok,
  • sportnap,
  • sportdélután,
  • egészséghét,
  • kirándulás,
  • erdei iskola,
  • vándortábor,
  • sítábor,
  • vízitábor,
  • túrázás (gyalog, kerékpárral, csónakkal),
  • séta, hétvégi közösségi programok stb.

Ezek alapján már válaszolhatunk arra, hogy mit jelent a komplex iskolai testmozgásprogram. (Kozák A.)

A komplex iskolai testmozgásprogram meghatározása

Amennyiben a pedagógiai programban a fentebb említett (dőlt betűkkel írt) területek közül legalább négyre vonatkozóan találunk rendelkezéseket, megállapíthatjuk, hogy az intézmény rendelkezik komplex iskolai testmozgásprogrammal.

Mi a komplex iskolai testmozgásprogram célja, jelentősége?

 • az egészséges kondícióhoz szükséges mértékű testmozgást biztosít,
 • a testmozgással, sportolással kapcsolatban pozitív érzelmek alakulnak ki,
 • élményszerű, változatos a mozgástanulás,
 • fontos a prevenciós hatása (pl.: a diákok kevesebbet ülnek a tévé, illetve a számítógép előtt).

A törvény mindennapos testnevelésre vonatkozó rendelkezései alapján 2012. szeptember 1-jétől minden közoktatási (most már köznevelési) intézményben felmenő rendszerben be kell vezetni a mindennapos testnevelést. (Csányi T. 2012)

„27. § (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b) iskolai sportkörben való sportolással,

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező, vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sport-szervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.

97. § (6) A 27. § (11) bekezdése szerint a mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben kell megszervezni. A többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény szerinti mindennapos testmozgást kell kifutó rendszerben megszervezni." (2011. évi CXC. törvényt a nemzeti köznevelésről)