Skip navigation

Prepubertás (10-14 éves életkor) jellemzői

Az életkor antropometriai adatai

A testmagasság és a testsúly kölcsönösen megfelel egymásnak:

Magasság: 10 éves korban: kb. 135 cm;
Súly: 10 éves korban: kb. 30 kg
Magasság: 12 éves korban: kb. 140-143 cm;
Súly: 12 éves korban: kb. 33-35 kg
Agyvelő súlya: 10 éves korban: kb. 1300 gr
12 éves korban: kb. 1350 gr

Játékfejlődés

12 éves életkorban: a szabályalkotás a játék maga.
13 éves életkorban: kialakul a szabályok felnőtt módon való alkalmazásának képessége.
Jellemző eközben a társas kapcsolatok fejlődése.

Érzékszervi fejlődés

A megismerő képesség alapjául szolgáló érzékszervi fejlődésére jellemző, hogy az érzékszervek működése tökéletesedik, a látás élessége fokozódik, a hallás küszöbe évente mérsékelten csökken. Az észlelésben az összefoglaló jellegű, magasabb rendű szintetizáló tendencia kezd uralkodóvá válni.

Mozgásfejlődés

Ebben a korban egy stabil testi állapot jön létre, ami lehetővé teszi, hogy kialakuljon a magas szinten koordinált mozgásképesség. Új mozgásformák és cselekvési módozatok megtanulására van ekkor mód. Jellemző, hogy gyorsan elsajátíthatóvá válnak a különféle gimnasztikai testgyakorlatok és sportmozgások. A prepubertás korban tanulnak meg könnyen síelni, korcsolyázni, kerékpározni a gyerekek.

Térszemlélet kialakulása

A mozgásformák formai elsajátításához elengedhetetlen, hogy kialakuljon a serdülés előtt álló gyermek térszemlélete. Ennek megalkotásához kialakul az elvonatkoztatás készsége. A tér elvonttá alakul. Az absztrakt térben a fiatal serdülő a tárgyat, és térbeli tulajdonságait elválasztja az azokat hordozó valóságos tárgyaktól és így gondolatilag alkalmassá válik a tér és a tárgyak elgondolására.
A mozgásformák időbeli lefolyásának elgondolásához, megtervezéséhez pedig kialakul az időészlelés készsége, és az idő fogalmi megalkotásának képessége. Alkalmassá válik a történelmi idő megértésére és egy kronológiai mozgássor megszerkesztésére.

A megfigyelés ebben a korban interpretáló, magyarázó jellegű. A megfigyelésben az észlelés, a szándékos figyelem, a gondolkodás megfelelő koordinációja fejlődik ki. A módja igen jól fejleszthető.

Az emlékezetre jellemző, hogy a prepubertás korban hirtelen nagyobb feladatok elé kerül, a fő tevékenységet, a tanulást szolgálja. Jellegzetessége, hogy a szaktárgyi oktatás bevezetése kedvezően hat az emlékezet fejlődésére.

A képzelet reproduktív, jó, elevenen működik. Sajátossága az önközpontúság, romantika, nagyra törés, elméletiesség, kalandvágy és realitáshiány. Az alkotó képzelet is megmutatkozik, vers, rajz, technikai szerkesztés formájában.

A prepubertáskori beszédre jellemző, hogy a szókincs ekkor erőteljesen gyarapodik. A szavak fogalmakká fejlődnek, és kialakul a beszéd belső struktúrája is. Uralkodó beszédformává a társalgás válik.

Az érzelmi életre jellemző, hogy az intellektuális irányítás alá kerül. Az érzelmek gyorsan fejlődnek (hazaszeretet, békevágy, stb.) A fiatal serdülő fogékonnyá válik az esztétikai élmények átélésére, a művészi szép és természeti szép élvezetére. A leányok szenzibilisebbek, a fiúk reáli-sabbak.

Az akarat reális irányba fejlődik. Tényleges sikerekben, a tettek végrehajtásában szeretnék a prepubertás korúak akaratukat kifejezni. A dicsekvésvágy csökken. Az osztályközösségben meg kell küzdenie a képességének megfelelő pozíció megszerzéséért és megtartásáért.

Az érdeklődés jellemzője ebben a korban az, hogy az érdeklődés különféle irányokba differenciálódik, és az igaz történetek iránti érdeklődés kerül előtérbe. A technikai érdeklődés erősödik, megjelenik az olvasás iránti vágy, valamint az életpályák iránti érdeklődés is.