Skip navigation

Osztályozás

A tanórán kívüli délutáni tömegsport foglakozásokon végzett tevékenység szoros egységet alkot a testnevelés tanórai keretek között végzett munkával. Az értékelés pedagógia folyamata sem válhat szét még akkor sem, ha tömegsport foglalkozásokat gyakran nem a testnevelő tanár tartja. Egységes ellenőrzési és értékelési elveket kell alkalmazni a tanórai és tanórán kívüli testnevelésben melynek tükröződni kell a testnevelés tantárgy osztályzatában.

Az iskolai élethez elválaszthatatlanul hozzátartozik a tanulók tudásának mérése, az osztályozás. Nincs olyan diák, aki ne szorongott volna, ha tudta, hogy számonkérés vár rá az iskolában. Tapasztalatunk szerint a tanulóknak az okozza a legnagyobb problémát, ha értékelésük rapszodikus, következetlen, s nem azt és úgy kérik számon tőlük, ahogyan azt megtanították. A hibás minősítés alapvetően befolyásolja a diákok tanuláshoz való viszonyát, az egész iskola légkörét.

Az értékelés leggyakrabban megnyilvánuló formája az osztályozás, amely ma még nem mellőzhető külső motivációja a tanulásnak, a teljesítmények fokozásának, a fejlődésnek.

A tanulók értékelése történhet számokkal (mennyiségi), érdemjegyekkel, osztályzatokkal. A tanulók teljesítményét az egyes tantárgyakból a tantervi követelményeknek megfelelően tanítási órákon tanév közben érdemjeggyel kell értékelni, félévkor és tanév végén osztályzattal minősíteni.