Skip navigation

Kultúra

A sokfajta kultúraelméleti szakirodalom eltérő módon értelmezi a kultúra kifejezést, különböző korok társadalmai és egyes tudósai mind másként és másként határozták meg jelentését. A kultúra kezdetének kutatása egybefonódik az emberi társadalom kezdetének meghatározásával, ám az eltérő és különböző kulturális jegyek értelmezésének különbsége miatt nem jelenthető ki, hogy mikor is volt ez a kezdet valójában.

A „kultúra vagy civilizáció, a maga teljes etnográfiai értelmében, az az összetett egész, amely magában foglalja a tudást, hiedelmet, művészetet, törvényt, hagyományt és mindazon egyéb képességet és szokást, amelyre az embernek a társadalom tagjaként szüksége van" (Tylor, 1871, 167. o.).

Az az összetett egész, ami magába foglalja a tudást, a vélekedést, a művészeteket, a morál (oka)t, a jogot és a szokást, és minden olyan emberi képességet és habitust, amit az ember a társadalom tagjaként sajátít el. Ebben az értelemben beszélhetünk különböző emberi kultúrákról és ezek találkozásairól, kultúra közötti érintkezésről és kölcsönhatásukról. (http://hu.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra).

Kultúráról, mint egy közösség irányított magatartásáról akkor beszélhetünk, ha a természet birtoklása anyagi, erkölcsi és szellemi téren olyan állapotot teremt, mely magasabb és jobb, mint az, melyet az adott természetes viszonyok nyújthatnak. Ismertető jele a szellemi és anyagi értékek egyensúlya és eszményképe, melyben a közösség különböző aktivitásai összpontosulni igyekeznek, lényegében egyöntetű (Huizinga, 1935).

„Az ember az állatvilágtól a testi funkcióinak magasabb szintű tudatos realizálásában különbözik, és ez a kultúra egyik ismertető jele (Franklin, 1969)".

A társadalom értékrendjének alakításában, közösségi értékek, normák, szabályok formálásában elengedhetetlenül fontos az ember alkotóképes szellemi és fizikai tevékenysége. Az emberi alko-tás a szellemi és fizikai tevékenység elválaszthatatlan egységeként jelenik meg minden történelmi korban függetlenül attól, hogy az adott társadalom értékrendjében hogyan deklarálja.

A kulturális antropológia meghatározása szerint a kultúra egy adott társadalom mindazon ismereteinek összessége, amelyek az emberi közösség összetartozását és fennmaradását biztosítják. A kultúra alapján tudunk eligazodni abban, hogy mik a fontos értékek és normák az életben.

„A kultúra tapasztalatok és tevékenységek és normák rendszere, amelyek a közösséget összetartják, miközben a közösség tagjai a környezet kihívásaira reagál (Pedagógiai lexikon, 1997)". (Falus I. - Báthory Z. 1997)

A különböző felfogások és meghatározások alapján összefoglalva a kultúra meghatározó elemei:

  • az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége
  • az ember szellemi és fizikai képességek és ismeretek egysége
  • tapasztalatok és tevékenységek és a közösségi normák rendszere
  • adott társadalomban az egy csoport műveltségi szintje
  • az egyén műveltsége, kulturáltsága

Részletesebben: http://www.phil-inst.hu/uniworld/kkk/crosscul/kondor/1.htm