Skip navigation

A testnevelés fogalma, tartalmi jegyei, eszközrendszere

Az intézményes nevelés keretein belül ez a sajátos műveltségterület, egy iskolai tantárgy. „A testnevelés olyan céltudatos, tervszerűen irányított nevelési folyamat, amely sajátos művelődéstartalmával (mozgásos játékok, testgyakorlatok, sportági cselekvésrendszerek és az ezekhez tartozó elméleti ismeretek) a mindenoldalúan képzett személyiség kialakítására irányul, előremutatóan meghatározott társadalmi célok alapján". (Báthori, 1985. 37. o.) Sajátos műveltségtartalma, formai és tartalmi jegyei és eszközrendszere van.

A testnevelés tantárgy a testnevelés tudományra, a testnevelés és sportoktatás gyakorlatában felhalmozódott ismeretekre és a társadalmilag szükséges tevékenységekre támaszkodik. Az iskolai nevelés rendszerében olyan eszköz melynek segítségével a személyiség fejlődéséhez szükséges mozgásismereteket, jártasságot és készségeket sajátítanak el a tanulók. Formai jegyei megegyeznek a többi iskolai tantárgyakéval, de az óraszám, ismeret és tevékenységtartalom sajátos megnyilvánulása a mozgásos tevékenységeken keresztül valósul meg. Sajátossága a többi iskolai tantárgytól ezért lényesen eltér, hisz a műveltségtartalom elsajátításának nagy része aktív mozgásos tevékenység közben valósítható meg.

A testnevelés tartami jegyei:

 • életkorspecifikus, életkori sajátosságok figyelembevételével kell a fejlesztő eszközöket és módszereket megválasztani és alkalmazni, adott életkorban megfelelő mozgásmennyiség és minőség alkalmazása,
 • rendszeres nevelési, oktatási folyamat eredményeként fejlődik a tanulók mozgásműveltsége, cselekvésbiztonsága,
 • tudatos, tervszerű képzés hatására képességek fejlődnek készségek alakulnak ki,
 • tudatos, optimális fizikai terhelés a szervezetben sokrétű adaptációs (alkalmazkodás) re-akciót vált ki, ami az edzettség fokozását biztosítja,
 • a jól megválasztott élményszerű cselekvésformák rendszeres alkalmazása motiváltságot, beállítódást alakít ki, ami befolyásolja a rendszeres testmozgás, sportolási szokások kialakulását,
 • az egyéni különbségek figyelembevételéhez igazodó mozgásos feladatok változó nehézségű megválasztása segíti az ösztönző, sikeres, pozitív élményű tevékenység végrehajtását,
 • a testnevelés és sporttevékenység közben formálódik a tanulók viselkedése, jelleme pozitív magatartásai tulajdonsága. ( Báthori B. 1991)

A testnevelés személyiség fejlesztő feladatait, a tantervi célokat nagyon gazdag, sajátos mozgásos cselekvésformákkal valósítja meg, igen bőséges eszközrendszerrel.

A testnevelés eszközrendszere

 • testgyakorlatok: ide tartoznak az alapvető mozgásformák, természetes gyakorlatok, a gimnasztika mozgásanyaga, előkészítő, rávezető és célgyakorlatok, a prevenciós, rehabilitációs és testi deformitást javító, valamint az alapvető képességfejlesztő és mozgáskészséget kialakító gyakorlatok,
 • a mozgásos játékok: ebbe körbe tartozik minden játéktevékenység, játékfeladat, a népi játékok, iskolai testnevelési játékok, szabályjátékok, versengések,
 • sportágak mozgásanyaga: sokoldalú képzés megvalósítása érdekében valamennyi sportág sajátos ismeretanyaga, mozgásanyaga, mely felhasználható a testnevelés céljainak, feladatainak megvalósítására. Pl.: egyéni (atlétika, torna) sportok, csapatsportok (kézilabdázás, kosárlabdázás, labdarúgás, röplabdázás),
 • intellektuális ismeretek: azok az elméleti ismeretek amelyek a mozgástanulás folyamatának eredményes elsajátításához, gyakorlásához szükségesek, mint például a szabályok megismerése, alapvető egyszerű taktikai, biológiai, mechanikai ismeretek,
 • járulékos tényezők: higiéniai, egészségügyi, táplálkozási, öltözködési ismeretek a természet erőinek, hatásainak ismeretei valamint közösségi normák szabályok kialakítása, fejlesztés folyamatában elsajátított viselkedési és magatartási formák. (Makszin I. 2014)