Skip navigation

Foglalkoztatási formák a testnevelési órán, sportfoglalkozáson

A foglakozásokon elvégzendő feladatok eredményességét jelentős mértékben befolyásolja a fog-lalkozás vezetésének szervezettsége. Az oktató irányító szerepe mellet áttekinthető a mozgásfela-datok gyakorlásának szervezett kereteinek kialakításával valósítja meg foglalkozás oktatási, kép-zési, nevelési céljait. A tervezett célok és feladatok megvalósítása érdekében fontos módszertani követelmény a rendelkezésre álló idő optimalizálása, aktív terhelés folyamatának biztosítása.

A tanórai és tanórán kívüli sportfoglalkozások tartalmi sajátossága valamint az oktató pedagógiai tapasztalata, gyakorlottsága, szervezőkészsége nagymértékben befolyásolja hatékony foglalkozta-tási forma eredményes kiválasztását.