Skip navigation

Gyakorlati megoldások a differenciálásra a testnevelésben

Differenciálás a tanítási célokban:

 • „kell" és „van" érték összevetése;
 • reális, a tanulók egyéni képességeihez mért célok;
 • elérhető teljesítménycél meghatározása

Differenciálás a tananyagon belül:

 • tananyagcsökkentés, szelektálás, nehezítés;
 • megfelelő, olykor eltérő rávezető eljárások, pl. rávezető gyakorlatok, kényszerítő helyzetek stb.
 • terhelési összetevők változtatása 

Differenciálás a követelményekben, értékelésben, ellenőrzésben:

 • az egyéni sajátosságok ismeretében kialakított célokkal összhangban alakítjuk ki a fentieket;
 • a tanulók önmagukhoz mért fejlődését vesszük figyelembe;

Differenciálás a munkaformák megválasztásában:

 • figyelembe vesszük az osztály-, csapatfoglalkozás, illetve azok fajtáinak előnyeit és hátrányait a hatékony tanulás érdekében;
 • óratípusok arányosítása a feladatok mennyiségéhez 

Differenciálás a módszerek és eljárások alkalmazásában:

 • változatos közlésmódok, hasonlatok;
 • eltérő mélységű magyarázat, többszöri szemléltetés arányainak változtatása;
 • hatékony segítségnyújtás; hibajavítás;

Differenciálás a terhelés összetevőiben:

 • az intenzitás, a terjedelem, a pihenőidő tervszerű, egyénre szabott meghatározása;

Differenciálás a gyakorlási idő biztosításában:

 • megfelelő szervezőmunka, hatékony időkihasználás szükséges, hogy a tanulásra szánt idő igazodjon az egyéni sajátosságokhoz;
 • gyakorlási idő növelése, csökkentése 

Differenciálás a motiválásban, aktivizálásban:

 • a tanulásra ösztönzéskor figyelembe kell venni, hogy a tanítványaink eltérő motivációval, aktivitással rendelkeznek;
 • ezen a téren is az egyéni sajátosságokhoz igazodó oktatással, neveléssel tudjuk a motivációs szintet növelni, az aktivitást fokozni;

Differenciálás a tanítói, tanári szerepvállalásban, viselkedésben:

 • fontos a rugalmasság, az empátia, a jó légkör teremtése, a bizalom, a következetesség, az egyéni bánásmód elvének betartása a közösségi elv figyelembevétele mellett;

A differenciálás alkalmazásában meg kell különböztetnünk az átlag feletti és az átlag alatti képességű és készségű tanulók csoportjait. Az előbbi a tehetséges, az utóbbi a lemaradó tanulók sajátja, melyek felismerése, fejlesztése igen nagy kihívást jelent a tanárok, oktatók számára.

A pedagógus tevékenysége akkor lesz hatékony, ha tervszerű, körültekintő gondolkodása a tanulók gondos megismerésével párosul, az egyéni fejlesztést megfelelő mértékben, de a kollektív fejlesztéssel összhangban oldja meg.

Természetesen soha nem szabad megfeledkezni a megfelelő személyi és tárgyi feltételekről, körülményekről sem, melyek megléte hatékonnyá, hiánya lehetetlenné teszi a differenciált oktatást.

A differenciálás egyaránt szolgálja a tehetséges a tanulók fejlődését és az esetleg lemaradtak felzárkóztatását és nagymértékben segíti a tanulók önismeretét, önértékelését.