Skip navigation

Bevezetés

A mindennapos testnevelés bevezetése szükségessé tette olyan szakemberek megjelenését a köz-oktatási intézményekben, akik rendelkeznek sporttudományi alapismeretekkel és megfelelő kész-tetést éreznek a testnevelés és sport iskolai oktatására.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről: 98. § (16) „Ha az iskola megfelelő végzett-ségű és szakképzettségű pedagógussal nem tudja megszervezni a 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést, akkor a testnevelés tantárgy tanítására határozott időre, legfeljebb a 2019/2020. tanév kezdetéig alkalmazható, aki felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sport-edzői szakképzettséggel rendelkezik".

A tananyag elkészítésének célja, hogy a testnevelő instruktor a képzés során ismerje meg és sajátítsa el az alapvető pedagógiai ismereteket, hatékonyan tudja alkalmazni a testnevelés és sport tanításának elméleti és módszertani ismereteit.

A tananyag összeállítása feltételez bizonyos már meglévő tanítás módszertani alapismereteket. Az egyes fejezetben kidolgozott ismeretanyag tartalma a mindennapos testnevelés tömegsport foglalkozások hatékony megvalósítását segíti.

Az I -IV. fejezet a testnevelés elmélet alapjait foglalja össze kiemelve a testnevelés és sport értékeit, a személyiség testnevelés vonatkozású értelmezését. Az elmúlt húsz év tantervi szabályozásban végbemenő szerkezeti és tartalmi változásokat és a fejlődési tendenciákat mutatja be a mindennapos testnevelés bevezetéséig. A mozgástanítás-tanulás alapfeltétele az életkori sajátosságok ismerete, az eredményes fejlesztő módszerek megválasztása és alkalmazása érdekében.

Az V-VII. fejezet az oktatási folyamat eredményességét meghatározó módszertani ismereteket tartalmaz. A képzés hatékonyságát fokozza a jól megválasztott foglakoztatási forma, az egyéni különbségekhez igazodó differenciálás és a szakszerűen kiválasztott és alkalmazott ellenőrzés, értékélés.

A tananyag fejezeteiben megjelenő digitalizált anyagok, hivatkozások változatos tanulási lehetőséget biztosítanak minden érdeklődő számára. A felhasznált irodalom jegyzéke segíti és kiegészíti a tananyagban található ismereteket.