Skip navigation

Értékelés fajtái

Helyzetfeltáró vagy diagnosztikai értékelés:

 • tájékozódás a tanulás adott szakaszának megkezdése előtt;
 • az előzetes tudás és motoros képességek felmérése;
 • a problémák, hiányosságok feltárása.

Formáló-segítő értékelés:

 • a tanulási folyamat állandó kísérője;
 • a tanulás segítője pozitív és negatív megerősítések révén;
 • általában a tudáselemek feltárása irányul. 

Szummatív, vagy összegző értékelés:

 • lezár egy hosszabb-rövidebb folyamatot;
 • globális képet alakítunk ki;
 • a tanulói teljesítmény összevetését jelenti a követelményekkel;
 • fontos az értékelés szempontjainak, az elvárásoknak tisztázása, a következetes számonkérés;
 • történhet érdemjeggyel (osztályozás) és /vagy szövegesen;
 • az értékelés legyen tárgyszerű, terjedjen ki a teljesítményen kívül a szorgalomra, hozzáállásra, kitartásra, aktivitásra, akaratra

Kritériumra irányuló értékelés:

 • mit tudnak „visszaadni" abból, amit tanítottunk nekik?

Normára irányuló értékelés:

 • mit tudnak más tanulókhoz viszonyítva?

Az értékelés szerepe a személyiségfejlesztésben:

 • a személyiség minden dimenziójában változást idéz elő;
 • segíti a helyes értékítéletek kialakítását önmagamról, másokról,