Skip navigation

2.4. Mozgószabályok

Három ún. mozgószabály segíti (vagy bonyolítja?) a többszörösen összetett szavakhoz járuló újabb elemek tagolását. 

a) Ha egy kötőjellel már tagolt szóhoz újabb utótag kapcsolódik, az első kötőjelet elhagyjuk, és az új utótagot kapcsoljuk kötőjellel.

kerekasztal-konferencia, kerekasztalkonferencia-szervezés
békeszerződés-tervezet, békeszerződéstervezet-kidolgozás

(Nem tudjuk érvényesíteni ezt az egyébként nem túl produktív 1. mozgószabályt, ha azt nem a 6: 3 szótagszámlálásos összetétel váltotta ki, hanem más oka volt a kötőjelhasználatnak [pl. A-vitamin, X-kromoszóma, DNS-vizsgálat]. Ilyenkor az újabb tagot is kötőjellel kell kapcsolnunk: A-vitamin-hiány, X-kromoszóma-rendellenesség stb. A szakirodalomban előfordulhatnak ezek a nehézkes kifejezések, azonban célszerű feloldani és különírni őket, így szóban és írásban is könnyebben használhatók: a kerekasztal-konferencia megszervezése stb.)

b) Ha egy különírt szókapcsolathoz – amely általában jelzős szószerkezet – olyan utótag járul, amely mindkét tagra vonatkozik, akkor az eddig különírt elemeket egybeírjuk, és  kötőjellel kapcsoljuk az új tagot (amely elöl is, a végére is kapcsolódhat).

régi pénz, de: régipénz-gyűjtemény
vágott baromfi, de: vágottbaromfi-kereskedő
házi feladat, de: matek-házifeladat, házifeladat-írás
használt ruha, de: használtruha-üzlet

Ez a mozgószabály jól mutatja a magyar helyesírás értelemtükröző jellegét, ugyanis ha a különírt szerkezet alaptagjához közvetlenül kapcsolnánk az új szót, egész más értelmet nyerne a kifejezés, vö. *vágott baromfikereskedő, *használt ruhaüzlet stb.

c) A harmadik mozgószabály egyszerűsítésnek is felfogható. Ha mindkét összetételnek azonos az utótagja vagy előtagja, akkor az azonos tagot különírjuk, az eltérők pedig tkp. mellérendelő kapcsolatba lépnek egymással, s közéjük kerül a kötőjel. A típus viszonylag gyakori, vö. szövőipar és fonóipar = szövő-fonó ipar, csirkefar és csirkehát = csirke far-hát, kajakverseny és kenuverseny = kajak-kenu verseny, totóárus és lottóárus = totó-lottó árus stb.

Megjegyzés: Az általános egybe- és különírási szabályoktól több tudományág (kémia, ásványtan, növény- és állattan stb.) terminusainak írásmódja eltérhet, a szakemberek számára ezek részletes ismerete elengedhetetlen. A pontos helyesírásnak szükség esetén ún. nevezéktanokban, szakmunkákban, lexikonokban lehet utánanézni. Ismeretes számos szakterület saját helyesírási szabályzata is.