Skip navigation

Tesztkérdések - A szóbeli kommunikáció jellemzői

Feladatok

Kérdés

1. A szöveg szerint mely nemzet kutatói írták le az elsők között a különböző társadalmakra jellemző megszólítási szabályokat?

Válaszok

A németek

B angolok

C amerikaiak

D oroszok

Visszajelzés

Kérdés

2. Domonkosi Ágnes szerint mi okozza a legnagyobb problémát a megszólítási és kapcsolattartási formák rendszerében?

Válaszok

A az önözés

B a magázás

C nincs semleges értékű, általános megszólítási mód

D a tegezés

Visszajelzés

Kérdés

3. Fülei-Szántó Endre hány különböző megszólítási formát különböztet meg a kommunikatív szituáció résztvevőinek számossága szerint?

Visszajelzés

Kérdés

4. A szöveg szerint miért nem könnyű a fordítók feladata?

Válaszok

A a társadalmi, kulturális és nyelvi különbségek miatt

B a fordító mindig csak az egyik nyelvet ismeri tökéletesen

C mert sosem lehetséges a pontos fordítás

D a különböző stílusú szövegek miatt

Visszajelzés

Kérdés

5. A mód maximája a következőt mondja ki:

Válaszok

A A szituációnak megfelelően szólalj meg!

B Légy érthető!

C Vedd figyelembe a társadalmi szerepeket!

D Annyit mondj, amennyi szükséges!

Visszajelzés

Kérdés

6. Hány résztvevőből álló társaság esetén a legegyszerűbb a beszélőváltás?

Visszajelzés

Kérdés

7. Miből állhat egy forduló (turn)?

Válaszok

B mondat

C monológ

D bármelyik

Visszajelzés

Kérdés

8. Mire van hatással az időtartam a tanár-diák interakció során?

Válaszok

A figyelemre

B megértésre

C mondanivaló strukturálására

D magatartásra

Visszajelzés

Kérdés

9. Mit nevezünk instrukcióigének?

Válaszok

A a felszólító módban lévő igét

B az elvégzendő tevékenységet jelölő igét

C a fegyelmezéshez használható igéket

D egyiket sem

Visszajelzés

Kérdés

10. Hány fajtája van a tanári magyarázatnak?

Visszajelzés

Kérdés

11. Minek nevezzük a tanulók válaszaihoz igazodó kérdezéstechnikát?

Válaszok

A szókratészi bábáskodás

B platóni kérdés

C heurisztikus változat

D arisztotelészi forma

Visszajelzés

Kérdés

12. Melyek a viselkedésszabályozás fő céljai?

Válaszok

A nevelés

B tanítás-tanulás eredményessége

C személyiségformálás

D mindegyik

Visszajelzés

Kérdés

13. Melyik tartozik a paralingvisztika eszközei közé?

Válaszok

A jelentkezés

B hangsúly

C értékelés

D csengőszó

Visszajelzés

Kérdés

14. Mire szolgál leginkább a mimika a nonverbális kommunikációban?

Válaszok

A a rosszallás kifejezésére

B a bátorításra

C érzelmek tükrözésére

D önszabályozásra

Visszajelzés

Kérdés

15. Melyik tartozik az osztálytermi rituálék közé?

Válaszok

A jelentés

B hangoskodás

C szünet

D házi feladat

Visszajelzés