Skip navigation

Irodalomjegyzék

Olvasnivaló

Austin, J. L. 1990. Tetten ért szavak. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Balogh Katalin 2001. A megszólítási rendszerek és a nyelvoktatás. BGF Tudományos évkönyv 2001. [http://elib.kkf.hu/okt_publ/tek_2001_33.pdf]

Bańczerowski Janusz 1997. A nyelvi közlés rejtett pragmatikai információiról. In: Magyar Nyelvőr 121. 49–62.

Batár Levente 2009. Diskurzusok elemzése nyelvi agresszió szempontjából. Doktori értekezés. Témavezető: Huszár Ágnes. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program. Pécs.

Boronkai Dóra 2008. Konverzációelemzés és anyanyelvtanítás I–II. In: Anyanyelv-pedagógia. 2008/1. évf. 1. és 2–3. szám. [http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=60]

Boronkai Dóra 2009. Bevezetés a társalgáselemzésbe. Budapest: Ad Librum Kft.

Brown, R. – Gilman, A. 1975. A hatalom és szolidaritás névmásai. In: Pap Mária – Szépe György (szerk.) 1975. Társadalom és nyelv. Budapest: Gondolat Kiadó. 359–388.

Buzásné Sahverdova Nava-Vanda 2012. Hierarchia az igazságszolgáltatás diskurzusában: a hatalmi és alárendelt szerep a szakember és a laikus beszédében («Час суда» jogi tévéműsor anyagán). Doktori értekezés. Debreceni Egyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola.

Clarke, D. D. – Argyle, M. 1997. Beszélgetési szekvenciák. In: Pléh Cs. – Síklaki I. – Terestyéni T. (szerk.) 1997. Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Budapest: Osiris Kiadó. 565–602.

Crystal, David 2003. A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris Kiadó.

Derek Roger – Peter Bull – Sally Smith 1988. The Development of a Comprehensive System for Classifying Interruptions. Journal of Language and Social psychology. 7. 27–34. [http://www.researchgate.net/publication/247743863_The_Development_of_a_Comprehensive_System_for_Classifying_Interruptions]

Domonkosi Ágnes 2002. Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 79. szám.

Friedrich, P. 1972. Social context and semantic feature: The Russian pronominal usage. In: Gumperz, J. J. – Hymes, D. (szerk.) 1972. Directions is Sociolinguistics. Holt, Rinehart and Winston. New York. 270–300.

Fülei-Szántó Endre 1994. A verbális érintés. Linguistica Series C, Relationes 7. Budapest.

Géring Zsuzsanna 2005. 3-6-12: avagy összefoglaló művek a diskurzuselmélet területéről. Szociológiai Szemle 2. 130–142.

Grice, H. P. 1997. A társalgás logikája. In: Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.) 1997. Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Budapest: Osiris Kiadó. 213–227.

Guszkova Antonyina 1981. A társadalmi kapcsolatteremtés eszközei a mai magyar nyelvben.. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Hámori Ágnes 2007. Párbajokról nyelvészetileg. Miniszterelnöki viták jellegzetességei társalgáselemzési szempontból. Századvég. 12/43. 3–35.

Horányi Özséb (szerk.) 1977. Kommunikáció I. Válogatott tanulmányok. A kommunikatív jelenség. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Iványi Zsuzsanna 2001. A nyelvészeti konverzációelemzés. In: Magyar Nyelvőr. 125: 74–93.

Jobst Ágnes 2007. A mi mint a hatalom és a szolidaritás névmása. Magyar Nyelvőr. 131/1. 29–47.

Kiss Róbert Richárd é.n. Köszönésformák a magyar nyelvben (különös tekintettel az új informatikai és távközlési technológiák hatásaira és a diáknyelvre). Budapest: ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke és a MediaCom Kft.

Kreinin, L. 2007. Észt szemmel a magyar megszólítási formákról ELTE BTK MNyFI Finnugor Tanszék. http://hdl.handle.net/10831/9757

Labov, W. – Fanshel, D. 1997. Beszélgetési szabályok. In: Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.) 1997. Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Budapest: Osiris Kiadó. 395–435.

Nemesi Attila László 2000. Benyomáskeltési stratégiák a társalgásban. In: Magyar Nyelvőr 96. 418–436.

Nemesi Attila László 2004. Udvariasság és racionalitás a nyelvhasználatban. In: Ivaskó Lívia (szerk.) 2004. A kommunikáció útjai. Budapest: Gondolat – MTA–ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport. 157–179.

Németh T. Enikő – Bibok Károly (szerk.) 2003. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XX. Tanulmányok a pragmatika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Németh T. Enikő 1996. A szóbeli diskurzusok megnyilatkozáspéldányokra tagolása. Nyelvtudományi Értekezések 142. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Pap Mária – Szépe György (szerk.) 1975. Társadalom és nyelv. Budapest: Gondolat Kiadó.

Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.) 1997. Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Budapest: Osiris Kiadó.

Pléh Csaba 2012. A társalgás pszichológiája. Budapest: Libri Kiadó.

Sacks, H. – Schegloff, E. A. – Jefferson, G. 1974. A Simplest Systematics for the Organization of Turn Taking for Conversation. Language 50/4. 696–735.

Schegloff, E. A. – Jefferson, G. – Sacks, H. 1977. The Preference for Self-Correction in the Organization of Repair in Conversation. Language 53/2. 361–82.

Síklaki István (szerk.) 2008. A szóbeli befolyásolás alapjai I-II. Budapest: Typotex Kiadó. Társadalmi kommunikáció sorozat. Sorozatszerkesztők: Hamp Gábor, Horányi Özséb.

Sinor Dénes 1974. A magyar nyelv udvariassági formái a két világháború közötti időben. Nyelvtudományi Értekezések 83. Budapest: Akadémiai Kiadó. 545–62.

Somodi Júlia 2012. A megszólító nyelvi elemek pragmatikai funkcióinak vizsgálata fordított szövegben. In: Horváthné Molnár K. és Sciacovelli A. (szerk.) 2012. Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. A XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Szombathely: NymE SEK BTK. 2011. augusztus 29–31. MANYE Vol. 8. No.2. (CD). 319–327.

Szili Katalin 2005. Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Budapest: Tinta Kiadó.

Terestyéni Tamás 2006. Kommunikációelmélet – a testbeszédtől az internetig. Budapest: Typotex Kiadó.

Tóth Szergej, Vass László 1994. Társas érintkezés: megszólítás, társalgási alapelvek, szituációk. In: Tóth Szergej, Vass László (szerk.) 1994. Pápuáktól a Pioneerig. Szeged: Generalia. 107–130.

Van Dijk, T. A. (szerk.) 1985. Handbook of Discourse Analysis 1-4. London: Academic Press.

A képek forrásai:

Friedrich, P. 1972. Social context and semantic feature: The Russian pronominal usage. In: Gumperz, J. J. – Hymes, D. (szerk.) 1972. Directions is Sociolinguistics. Holt, Rinehart and Winston. New York. 270–300.

Brown, R. – Gilman, A. 1975. A hatalom és szolidaritás névmásai. In: Pap Mária – Szépe György (szerk.) 1975. Társadalom és nyelv. Budapest: Gondolat Kiadó. 359–388.

http://dingox.com/wp-content/uploads/2014/03/barreras-comunicacion.jpg