Skip navigation

3. A hangok egymásra hatása a beszédben

A hangok egymással kapcsolatba kerülve hatnak egymásra, s ebből következően bizonyos tekintetben megváltoztatják egymást. Többnyire úgy, hogy a köztük lévő rokonsági foknak megfelelően képzőmozzanataik tekintetében saját eredeti képzésmódjuktól eltérően a szomszédos hangokhoz többé vagy kevésbé hasonlóvá válnak. Némely esetben a hangnak eltérő képzésű változata jön létre, máskor olyan hangot hallunk, amely önálló hangként létezik nyelvünk hangszerkezetében. Az előbbit fonetikai, az utóbbit fonológiai változásnak minősíti a hangtudomány.

A hangok kapcsolódási rendje bizonyos általános szabályszerűségeket tükröz. Nem minden hangkapcsolatból állapítható meg általános törvényszerűség, de elég biztonságosan az esetek többségében szabályok érvényesülnek, mind a magán- mind a mássalhangzók társulásakor. Ismert felosztásuk szerint magánhangzó-törvényekről és mássalhangzó-törvényekről beszélünk.