Skip navigation

Bevezető

A Jegyzetek a nyelvről című tananyag elsősorban tanárjelölteknek nyújt segítséget abban, hogy választ kapjanak az anyanyelvi, nyelvészeti, nyelvhasználati kérdésekre, amelyek nemcsak majdani tanári foglalkozásuk során, hanem már egyetemi éveik alatt is hasznosíthatók, alkalmazhatók. Minden tanár – legyen reál vagy humán szakos, – használja a nyelvet a tanítás során, éppen ezért feltétlenül szükséges, hogy tisztában legyen olyan nyelvi, nyelvészeti ismeretekkel, melyek segíthetik a tanári kommunikációt, a tananyag hatékonyabb átadását, a tanár-diák kapcsolatot stb.

A tananyag elsősorban az osztatlan tanárképzési szakok Anyanyelvi készségfejlesztés című kurzusához készült, melynek teljesítése az osztatlan tanári szakok hallgatóinak az első évben kötelező. Ennek megfelelően a tananyag mindazon témákat részletesen tárgyalja, melyek e kurzus tematikáját adják. Hasznosnak bizonyulhat e digitális jegyzet a tanári mesterszakok hallgatóinak és pályakezdő pedagógusoknak is.

Az általunk fejlesztett segédanyag foglalkozik – többek között – a tanári beszédmagatartással, az elemző, értő, hangoztató olvasással; valamint a szövegértéssel, a szövegprodukcióval. Figyelmet fordít a nyelvek/nyelvváltozatok egyenrangúságára, a magyar nyelvbe kerülő idegen szavak szerepére (szükséges/szükségtelen voltára), a nyelvművelés színtereire, a nyelvművelő babonákra; helyesírásunk problematikusabb eseteire; a hivatalos szövegek szerkesztésére; a tantermi kommunikáció szerepére; a társalgási módok, szerepek stb. formáira – oly módon, hogy a sokoldalú gyakorlásban a hallgatók minél aktívabban vegyenek részt, legyenek értő részesei a foglalkozásoknak.

A tananyag felépítése tükrözi ezen céljainkat, a következőképpen osztottuk fel a nagyobb a fejezeteket: Beszédképzés és beszédtechnika; A szóbeli kommunikáció (ebben helyet kapott a társalgáselemzés és az osztálytermi kommunikáció); Nyelvhasználati kérdések (ez a fejezet többek közt a helyesírás, nyelvhelyesség, nyelvváltozatok kérdéseivel foglalkozik).

Az egyes fejezetek úgy épülnek fel, hogy azokat a hallgatók önálló munka keretében is feldolgozhassák. A könnyebb elsajátíthatóság érdekében az elméleti összefoglalókhoz képeket, ábrákat, interaktív animációkat, hang- és videofelvételeket csatoltunk. Annak érdekében, hogy a felhasználók ellenőrizhessék a megtanultakat, a fejezetek kérdéssorokkal zárulnak, ezeknek a javasolt megoldásait a tananyag tartalmazza.

A fejezetek végén található különböző típusú feladatok, illetve a tesztsorok is az önálló gondolkodásra, szakmai tudatosságra és önelemzésre nevelést, a kritikus gondolkodásra, információfeldolgozásra tanítást szolgálják. Emellett a tananyag tartalmával és interaktív jellegével is fejleszteni kívánja a kommunikációs technikák módszertani alkalmazását; a szövegértést, szövegalkotást; az érthető, kulturált és mind formai, mind tartalmi szempontból korrekt beszéd kialakítását és magabiztos tudását; a problémamegoldó képességet, vitakészséget stb.

Fő célunk, hogy az anyanyelvi készségeket, képességeket a hallgatók a szakmai és a mindennapi életben is hatékonyan tudják alkalmazni.