Skip navigation

Irodalomjegyzék

Olvasnivaló

A. Jászó Anna (szerk.) 1995. A magyar nyelv könyve. Budapest: Trezor Kiadó.

AkH. 2000.  A magyar helyesírás szabályai. 11. kiadás, 12. lenyomat. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Balázs Géza 2001. Magyar nyelvhelyességi lexikon. Budapest: Corvina Kiadó.

Balázs Géza – Zimányi Árpád (szerk.) 2007. Magyar nyelvhasználati szótár. Celldömölk: Pauz-Westermann Könyvkiadó.

Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor 2014a. Közmondások – 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes dióhéjszótára. Budapest: Tinta Kiadó.

Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor 2014b. Szólások – 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes dióhéjszótára. Budapest: Tinta Kiadó.

Bokor József 1995. Szótan. In: A. Jászó Anna (szerk.) 1995.  A magyar nyelv könyve. Budapest: Trezor Kiadó.

Forgács Tamás 2003. Magyar szólások és közmondások szótára. Budapest: Tinta Kiadó.

Gombocz Zoltán 1931. Nyelvhelyesség és nyelvtudomány. Magyar Nyelv 27/1–11.

Grétsy László – Kemény Gábor (szerk.) 2005. Nyelvművelő kéziszótár. Budapest: Tinta Kiadó.

Jánk István 2014. Mik azok a nyelvi ideológiák? www.nyest.hu/hirek/mik-azok-a-nyelvi-ideologiak

Ladányi Mária 2004. Rendszer – norma – nyelvhasználat: Igekötős neologizmusok „helyi értéke”: http://ladanyi.web.elte.hu/LM Rendszer norma pdf.

Nádasdy Ádám 2003. Besír, beröhög. In: Nádasdy Ádám (szerk.) 2003. Ízlések és szabályok. Budapest: Magvető Kiadó. 285–288.

Nádasdy Ádám 2010. Búcsú a nyelvhelyességtől. Élet és Irodalom LIV/32. 2010-08-13.

O. Nagy Gábor 1979. Mi fán terem? Budapest: Gondolat Kiadó.

Szepesy Gyula 1986. Nyelvi babonák. Budapest: Gondolat Kiadó.

Szili Katalin 2005. A be igekötők jelentésváltozatai I–II. Magyar Nyelvőr 2005/2: 151–164; 2005/3: 282–299.

T. Litovkina Anna 2005. Magyar közmondástár. Budapest: Tinta Kiadó.

Tolcsvai Nagy Gábor 1998. A nyelvi norma. Nyelvtudományi Értekezések 144. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) 2007. Idegen szavak szótára. Budapest: Osiris Kiadó.

Tótfalusi István (é.n. [1999]): Kis magyar nyelvklinika. Budapest: Anno Kiadó.

Zimányi Árpád 2001. Nyelvhelyesség. Eger: EKF Líceum Kiadó.

Zimányi Árpád 2006. Nyelvhasználat – nyelvváltozás. Eger: Líceum Kiadó.