Skip navigation

2.3. Nyelvi területek vizsgálata

Fonetika, artikuláció, diszlália kiterjedése és típusa, aktív és passzív szókincs, ezek egymáshoz való viszonya és aránya, morfológia, szintaxis, dialógusalkotás, kommunikációs sikeresség, nyelvi szocializáció, nyelvi viselkedés, kölcsönös reciprok interakciók minősége. A beszédészlelés, beszédmegértés szintje, ezek egymáshoz viszonyított aránya, kommunikatív szándék kifejezésének minősége, a felhasznált stratégiák és eszközök adekvát volta (pl. szemkontaktus fenntartása, dialógus-szabályok követése, kölcsönösség, szekvencialitás a saját, valamint a dialógus tagolásában). differenciáltsága, életkori átlaghoz mért esetleges eltérései (időbeli) vagy specifikumai (minőségbeli eltérések), kifejezőkészség, beszédkésztetés, gesztusok, mimika, extra-és paralingvisztikai jelleg milyensége a megnyilatkozásokban, vagy vokalizációban. A nyelvi struktúrák fejlettsége, szintaxis, morfológia sajátosságai, mennyiségi és minőségi eltérései. A tipikus és atipikus hibázások stabilitása, illetve inkonzekvens változásai, tünetváltások a szerkesztésben valamennyi nyelvi szinten. (Pléh-Palotás-Lőrik,2002)