Skip navigation

4. A megkésett, akadályozott beszédfejlődésű gyermekek beszéd-és nyelvi fejlettségének vizsgálata

(A logopédiai gyakorlatban legelterjedtebb vizsgálóeljárás)

Készítették: Dr. Juhász Ágnes – Bittera Tiborné

 

A vizsgálat a folyamatdiagnózist segíti elő, a nyelvi szintek működése valamennyi területén szolgáltat adatokat, elsősorban a terápia tervezéséhez. Az adatok a tipikus nyelvi fejlődés mérföldköveivel vethetők össze, így adva lehetőséget az elmaradások mértékének megállapítására.

Használ képeket, képsorozatot, tárgyakat, a vizsgáló vizsgálati űrlapon rögzíti a nyert adatokat. A megnevezés, utánmondás, megértés hármasában rögzíthetők a szókincsről és az egyes grammatikai morfémák megértéséről és használatáról nyert adatok. A vizsgálat általában két ülésben vehető fel, a feladatok sorendje nem meghatározott, bár didaktikusan egymásra épülő, és egyre nehezedő nyelvtani szerkezeteket vizsgál.

Főnevek (1., 2., 3., 4. sorozat), igék (1.,2.,3. sorozat), verbális és vizuális emlékezet, mondatmegértés (1.,2.,3. sorozat), mozgás-beszéd integrálás, sorrend utánzás, főnevek többes száma (1.,2. sorozat), tárgyeset (1.,2. sorozat), helyhatározók (1.,2. sorozat), részeshatározó, birtokos személyjel, testrészek, eszközhatározó, birtokos jel, birtokos névmás, összefüggő beszéd.