Skip navigation

4. A beszédészlelés és megértés sajátosságai a magasabb életkorokban

3 -4 év 

A megértés fokozatosan a közlésegységek egyes részleteire külön-külön kiterjed, a kulcsszó-stratégia fokozatosan érvényét veszti. A megértésben, észlelésben a fonetikai-fonológiai elemzés még mindig fokozott jelentőséggel bír, de már az anyanyelvi normának megfelelő szinten. A szukcesszív feldolgozást kiegészíti a szimultán elemzés, melybe bekapcsolódik a szemantikai szint is.

 

4 -5 év  

Dominálóvá válik a megértési modell felsőbb szintjeinek túlsúlya. A szavakat a mentális lexikonból már nagyobb szótag-, vagy szó-szintű egység alapján, és rövidebb idő alatt azonosítja a gyermek, mely folyamat szolgálatában egyre nagyobb mértékben szerepet játszik a bővülő aktív és passzív szókincs. A megértés szempontjából azonban még nem teljesen egyenértékűek az ugyanazon tartalmat hordozó, de különböző szerkezetű mondatok; befolyásolhatják  /nehezíthetik, vagy könnyíthetik/ a mondat aktuális megértését.

 

5 - 6 év

A gyermek képessé válik a magánhangzók és mássalhangzók szóban elfoglalt helyének, egyes képzési mozzanataiknak elkülönítésére, a mentális lexikon mozgósítása már szótagnyi egység alapján is lehetővé válik.

Nagy segítséget jelenthet a fejlődési szakaszok pontos behatárolásában a Cochlear AG, European Headquarters által kiadott Integrált fejlődési skála, mely a tipikus fejlődésmenet szakaszait a hallási figyelem, a beszéd, a kiejtés, a receptív nyelv, az értelmi fejlődés és a szociális kommunikáció területeinek párhuzamba állításával mutatja be. A skála a továbbiakban nem csak megfigyelési lehetőséget nyújt, hanem alkalmas a fejlődés további nyomon követésére és dokumentálására is.

Film

Ajánlott film a beszédfejlődésről:
Embergyerek: Pelusos zsenik

https://youtu.be/YM6iCL_Bpn8?list=PLaONyi2mx0CNRVEyJzCEhqqxEHhr2F6kK

Hozzávetőleges életkor

Tipikus viselkedés

születés

fonémaészlelés
nyelvi és nem nyelvi hangok megkülönböztetése
sírás

3 hó

gügyögés

6 hó

a nem nyelvi fonémák közötti különbségtétel képességének elvesztése

9 hó

első szavak, holofrázisok

12 hó

szavak használata a szülők figyelmének felkeltése céljából

18 hó

szókincs ugrásszerű növekedése
kétszavas kifejezések („távirati beszéd”)

24 hó

helyes válasz közvetett kérdésekre (Be van csukva az ajtó?)

30 hó

a hallgató figyelembevételének megfelelő beszédmódosítás
nyelvtani kategóriák felismerésének kezdete

kisgyermekkor

nyelvtani komplexitás gyors növekedése

iskoláskor

az írott nyelv elsajátítása

serdülőkor

a specializált nyelvi funkciók elsajátítása

A nyelv fejlődésének folyamata (Cole,2006.) 337. o.