Skip navigation

3.4. KOFA - korai nyelvi fejlődés új vizsgálóeszköze

(Kas B., Lőrik J., Szabóné Vékony A. és Komárominé Kasziba H., 2010)

MacArthur-Bates Kommunikatív Fejlődési Adattár

A MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (CDI) – KOFA – Kommunikatív Fejlődési Adattár „szülői beszámolón alapuló korai nyelvfejlődési vizsgálóeljárás”, kérdőíves formában ad módot a szülők kikérdezésére a gyermekek aktív szókincsére vonatkozóan 16 és 30 hónapos kor között, a kérdőív a gyermek lexikai és morfológiai-szintaktikai fejlettségéről nyer adatokat. Az instrukciók egyszerűek, érthetőek, jól követhetőek, a szülőknek meg kell jelölniük azokat a szavakat (szókezdeményeket, torzított alakokat, gyermeknyelvi/dajkanyelvi) szavakat, melyeket „hallott már” gyermekétől – vagyis az aktív szókészletben az aktuális állapotig bármikor elhangzott, használt megnevezéseket a gyermek első szavainak megjelenésétől kezdve. Az „A” részben a teszt tematizálja a lexikális elemek csoportjait, pl. 1)„Hangutánzó szavak és állathangok”, 2) „Állatok”, (…) 7) „A test”, (…) 13) „Igék”, 14) „Igekötők”, 15) „Melléknevek”, 18) „Névmások”…, vagyis nominális (főnévi) elemektől verbális (igei) elemeken át grammatikai funkció-és absztrakt nyelvtani kategóriákig. Lehetőséget ad végmorfémák, végződések, idő-és helyjelölők használatának feltárására, a „B” részben ragozott szavak és a „C” részben szóvégződések jelölésén keresztül a rendhagyó alakok, tőváltozatok és illesztett morfémák helyes vagy helytelen használatára deríthet fényt. A „D” rész utal a gyermekek megnyilatkozásainak elemszámára – pl. hogy a holofrasztikus, a telegrafikus vagy az összefüggő önálló tartalmas beszéd fázisában van-e a kérdőív kitöltésekor a gyermek.

Nyelvi előszűrő (PPL)

A PPL-ként emlegetett nyelvfejlődési vizsgálóeljárás kidolgozói Pléh Csaba, Palotás Gábor és Lőrik József. Előszűrő eljárásként használható 4-8 éves korú gyermekek sajátosan nyelvtani fejlődési zavarainak feltárására. A vizsgálat legfeljebb 2 alkalommal elvégezhető, mindössze 30-30 percet vesz igénybe. A teszt megalkotásakor nagy hangsúlyt fordítottak az életkori fejlődés és a sajátosan magyar feladatok logikájára, valamint a feladatokban a megértést és a produkciót is vizsgálják. A PPL részét képezi a főnévi végződés próba, a helyragok használatának vizsgálata, a névutók használatának feltárása és a gyermek TOKEN-teszt is (Pléh, Palotás és Lőrik, 2007).

A főnévi allomorfok vizsgálata során a gyermeknek képek alapján különböző főnévi töveket kell toldalékolni többes számban, tárgyesetben és a kettőben együtt.

Helyragok használata során a tárgy leírása a feladat külső, belső helyen irányhármasság szerint (hol, honnan, hová).

A névutók használatának vizsgálata bababútorok segítségével történik, ahol a gyereknek a tárgy helyzetét kell meghatároznia.