Skip navigation

4. Beszédfogyatékosság diagnosztizálása

A beszédfogyatékosság megállapítása, mint a köznevelési törvényben is olvasható, a szakértői bizottságok feladata. A szakértői bizottságok munkáját a szakszolgálati rendelet szabályozza, mivel a bizottságok a pedagógiai szakszolgálatokhoz tartozó intézmények.

Nkt 18. § (1) A szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti.

(2) Pedagógiai szakszolgálat

a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,

b) a fejlesztő nevelés,

c) szakértői bizottsági tevékenység,

d) a nevelési tanácsadás,

e) a logopédiai ellátás,

f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,

g) a konduktív pedagógiai ellátás,

h) a gyógytestnevelés,

i) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,

j) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

(3) A pedagógiai szakszolgálatok feladatainak, működési feltételeinek, feladatai ellátásának részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

 

A pedagógiai szakszolgálatok működését a 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet szabályozza.

A logopédia ellátást a 25. § részletezi.

A pedagógiai szakszolgálatok jogosultak a szakértői bizottsági tevékenységek ellátására. A vizsgálatot a szülő és/vagy intézmény kezdeményezheti a szülő egyetértésével. Az első vizsgálatot minden esetben (kivéve, ha a gyermek még nem töltötte be a 3. életévét) a Tankerületi Szakértői Bizottságok végzik a meghatározott vizsgálati protokoll szerint. Sajátos nevelési igény vélelmezése esetén a Tankerületi Szakértői Bizottság a vizsgálati anyagot megküldi a Megyei Szakértői Bizottságnak, aki kiegészítő vizsgálatokat végezhet és jogosult a sajátos nevelési igény megállapítására.

SNI esetén: Az első hivatalból történő felülvizsgálat után minden második évben mindaddig, amíg a tanuló a tíz éves életkort betölti, majd addig a tanévig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, minden harmadik tanévben hivatalból felül kell vizsgálni.

SNI gyermek családja részére juttatások és kedvezmények igénybevételéhez igazolások kiadására pl. emelt családi pótlékhoz súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékosság esetén (a SZ.B. orvosa); utazási kedvezmény kiadására is a Megyei Szakértői Bizottság jogosult.