Skip navigation

Összegzés

Értelmi fogyatékossággal együtt járó szindrómák és állapotok esetén a beszéd-és nyelvelsajátítás sajátos utat követ. Általánosan megállapítható, hogy minőségi, mennyiségi és időbeli eltérések mutatkoznak mind az expresszív, mind a receptív nyelvhasználat tekintetében, illetve a kommunikáció funkcióinak működtetése szempontjából.  Down-szindrómás gyermekek esetében a beszédészlelés, beszédmegértés szintjének működése megelőzi a kifejező beszéd szintjét, szókincsbeli, grammatikai elmaradások és alaki beszédhibák felnőtt korban is fennállnak. Kiemelkedő azonban a kommunikációs késztetés, szociabilitás és az utánzás relatív jó működése.