Skip navigation

7.2.1. Kritikus periódusok az egyes nyelvi szintek tekintetében

  • A szocializációs folyamat, nyelvi szocializáció, kommunikációs célok megvalósítása a kommunikáció teljességének biztosítása érdekében születéstől kezdve folyamatos, az anyanyelvre irányuló nyelvelsajátítási preferencia korán – az első életévben, 3-6 hótól mindenképpen megjelenik, és szelekciósan követi az anyanyelvi preferenciát (saját anyanyelvi hangtani-fonológiai-morfológiai-szintaktikai-szemantikai jegyek szerint „válogat”, ért, rögzít és használ).
  • hangtan és intonáció, prozódia, szupraszegmentumok, extralingvisztikai tényezők kialakítása, kialakulása és követése 0;6-2 éves kor körülre tehető
  • morfológia, szemantika, szintaxis a szómondatok kialakulásától kezdődően folyamatos, 6-7 éves korra a tipikus fejlődésmenet tekintetében a felnőttnyelvit közelítő
  • a lexikon épülése és differenciálódása az első szavak megjelenésétől folyamatos, voltaképpen fiatal felnőttkorig, akár élethosszig tarthat
  • agyi aszimmetriák (dichotikus hallásvizsgálattal ellenőrizve) 3-6 év között szórendi anyanyelv-specifikus formákra és morfológiai törvényszerűségekre érzékennyé válnak (Pléh, 1981)
  • serdülőkortól szocializációs, viselkedéses normakövető, logikai, pragmatikai, társalgási normákat beépítő kontroll befolyásolja a nyelvhasználatot és a választott formákat a különböző nyelvi szinteken, beépül a nyelvspecifikus önmonitorozás folyamata. (Steven Krashen, 1975) (Pléh, 2002)