Skip navigation

Irodalom

 

Bagdy Emőke, Korsós Gizella és Baktay Milós (2001): Életút. Fejlődéslélektan a fogantatástól a halálig. Baktay és Bernáth, Budapest.

Balogh Éva (2005): Fejlődéslélektan I. A megtermékenyüléstől az óvodáskor végéig. Didakt Kft, Debrecen.

Cole, M. és Cole, S. R. (2003): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest.

Gósy Mária (2000): A hallástól a tanulásig. Folyamatok, anyanyelvi fejlődés, a beszédészlelés és beszédmegértés zavarai, vizsgálatok, esetelemzések, fejlesztési sajátosságok. NIKOL kkt, Budapest.

Gósy Mária (2005): Pszicholingvisztika. Osiris, Budapest.

Herbszt Mária (2010): Anyanyelv-elsajátítás, gyermeknyelv. A gyermeknyelv kutatásának elméleti kérdései. In: Dombi Alice és Soós Katalin (szerk.): Fejezetek a kisgyermeknevelés köréből. APC-Stúdió, Gyula. 144-158.

Kenesei István (2004): A nyelv és a nyelvek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lengyel Zsolt (1981): A gyermeknyelv. Gondolat, Budapest.

Lengyel Zsolt (1996): Nyelvelsajátítási és nyelvtanulási formák. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém.

N. Horváth Béla (2006): Gyakorlati kommunikáció. Pont Kiadó, Budapest.

Oláh Attila (2006): Pszichológiai alapismeretek. Bölcsész Konzorcium, Budapest. Online megtekintés: http://mek.oszk.hu/05400/05478/05478.pdf. Megtekintve: 2015. 03. 22.

Réger Zita (2002): Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció – nyelvi hátrány. Soros Alapítvány és MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. ű

Róka Jolán (2007): Kommunikációelméleti alapismeretek. Témakörök a kommunikáció elméletéből és gyakorlatából. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Budapest.

Sugárné Kádár Júlia (1985): A szókincs és a szófajok a 3-6 éves gyermek beszédében – különböző beszédhelyzetekben. In: Sugárné Kádár Júlia (szerk.): Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskoláskorban. Fejlődéslélektani tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. 11-26.

Sugárné Kádár Júlia (1986): A beszédfejlődés útjai – beszédfejlesztés az óvodában. Tankönyvkiadó, Budapest.  

Sugárné Kádár Júlia (2001): A „hangos” kommunikáció fejlődése és szerepe a korai szocializációban. Scientia Humana, Budapest. 

Szomor Éva (2009): Kommunikáció és nyelvfejlődés. In: Balázs István (szerk.): Gyerekek. Módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos Kezdet program munkatársai számára. Módszertani kézikönyv I. kötet. Online megtekintés: http://www.feherkereszt.hu/2012/data/userfiles/file/tudastar/gyermekkotet. pdf. Megtekintés: 2015. 03. 20.

Tancz Tünde (2011): A kommunikáció és nyelv fejlődése a kora gyerekkorban. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs. Online megtekintés: http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/kommunikacio_es_fejlodes/index.html. Megtekintve: 2015. 03. 15.