Skip navigation

2.4. A nyelvészeti, logopédiai motivációjú tesztek fókuszpontjai

 • akusztikus észlelés
 • auditív észlelés
 • akusztikus és auditív differenciálás
 • globális szövegértés
 • beszédészlelés-és beszédmegértés
 • utánmondás (valódi szavak és álszavak)
 • szókincs (aktív, passzív)
 • megnevezés
 • tárgymegnevezés
 • verbális munkamemória (szó-és számterjedelem próbák)
 • spontán megnyilatkozások (MLU – átlagos mondathossz)
 • szemantikai mellérendelés, fölérendelés, alárendelés megértése, használata
 • akusztiko-motoros integráció
 • verbális, oro-motoros praxia
 • mondatértés, megértés
 • szerialitás vizsgálata
 • gyors megnevezés
 • mondatkiegészítés
 • ritmizálás
 • grammatikai morfémák megértése és használata
 • téri orientáció
 • testséma
 • nagymozgás s finommozgások
 • lateralitás

Feladatok

1) A logopédiai vizsgálatok kézikönyvéből gyűjtsön melléklet-címeket, melyek olyan vizsgálatokat tartalmaznak, melyeket egy 2-7 éves gyermek beszéd-és nyelvi fejlettségének feltárásához alkalmasnak talál!

2) A „Logopédiai vizsgálatok kézikönyvéből” gyűjtsön melléklet-címeket, melyek olyan vizsgálatokat tartalmaznak, melyeket egy 2-5 éves, feltehetően beszéd-és nyelvi fejlődési zavarral küzdő gyermek beszéd-és nyelvi állapotának feltárásához alkalmasnak talál!