Skip navigation

Kommunikáció

Autizmus esetén a nyelvhasználat egy olyan terület, ahol a legjelentősebb pszichológiai problémák jelentkeznek, illetve igen feltűnőek. A nyelvhasználat elsajátítását megelőzően az ép fejlődésmenetre jellemző rámutatás és felmutatás ritkán figyelhető meg autista gyermekek kommunikációjában. Helyette általában kiragadják a kiszemelt tárgyat a másik személy kezéből (Baron-Cohen és Bolton, 2000).

A kommunikációs eltérések már kisgyermekkorban megfigyelhetők.

 

Kor (hó)

Részletek a normál fejlődésmenetből

Korai fejlődés az autizmusban

2

Gőgicsélés, magánhangzók

 

6

Vokalizálással történő "beszélgetés" vagy játékos szerepcsere a szülővel szembeni pozícióban. Mássalhangzók megjelenése.

A sírás nehezen értelmezhető.

8

Az intonáció változása a gagyogás során a kérdő hangsúlyt is beleértve. Ciklusos gagyogás (ba-ba). A rámutatás gesztusának megjelenése.

Korlátozott vagy szokatlan gagyogás (pl. visítozás vagy rikoltozás).

12

Első szavak megjelenése. Halandzsa (jargon)-nyelv használata mondatszerű intonációval.

Lehet, hogy megjelennek az első szavak, de nem használja őket értelmesen. Gyakori, hangos sírás, amely még mindig nehezen értelmezhető.

18

30-50 szavas szókincs. Kezd összerakni 2 szót. A szavak jelentésének kiterjesztése. Beszédet használ észrevételeihez, figyelemfelkeltésre, tárgyak vagy cselekvés kérésére. Az embereket figyelmük felkeltéséhez húzni is szokta. Echolálhat, vagy gyakran utánozhat.

 

24

Időnként 2-3 szót összerak. Egyszerű kérdéseket tesz fel. Rámutató gesztusok kíséretében használja az „az” szót. Önmagát inkább a nevével jelöli, mint az „én” szóval. Átmenetileg felcserélheti a névmásokat. Nem tudja fenntartani a beszélgetés témáját. A beszéd fő témája az itt és most.

Rendszerint kevesebb, mint 15 szó. A szavak megjelennek, azután eltűnnek. A gesztusok nem alakulnak ki, néhány tárgyra mutat.

36

Kb. 1000 szavas szókincs. Nyelvtani alakok többségét helyesen használja. Ekkor már ritka az echolália. A beszédet egyre gyakrabban használja az „akkor és ott” elmondására. Sok kérdés gyakran nem információkérésre, hanem az interakció folytatására irányul.

A szavak egymás mellé állítása ritka. Echolálhat mondatokat, de nincs kreatív nyelvhasználat. Furcsa ritmus hangszín, vagy hangsúlyozás. A beszélő gyerekek felének rossz a hangképzése. A gyermekek felénél vagy többségénél nincs értelmes beszéd. Kézen fogja a szülőt és a tárgyhoz vezeti. Odamegy a megszokott helyre és várja, hogy odaadják neki a tárgyat.

48

Komplex mondatszerkezetek használata. Fenntartja a beszélgetés témáját és új információt is tud hozzáadni. Megkér másokat arra, hogy tisztázzák a kijelentéseiket. A hallgatótól függően változtatja a nyelv minőségét (pl. egy kétéves számára leegyszerűsíti a nyelvet).

Néhányan két-három szót kreatív módon egymás mellé raknak. Az echolália továbbra is fennáll, esetleg kommunikatív módon használja. A tévéreklámokat utánozza. Kéréseit elmondja.

 3. ábra Autizmussal élő személyek kommunikációs fejlődése (Havasi, 2003. 22. o.)

Feladat

Az Autizmus Alapítvány honlapján keresse meg az alábbi kérdőívet! Keressen választ a következő kérdésekre: ki tölti ki a kérdőívet? Milyen területek funkcióira kérdez rá? Melyek a kommunikációt érintő specifikus kérdések? Tudná-e ezeket hasznosítani más természetű nyelvi zavarok feltárása esetén?

http://www.autizmus.hu/doc/kerdoivuj.pdf

Feladat

Ellenőrizze a CHAT fejlődési felmérésen a korai jelzőszűrés tartalmát!

A nem nyelvi kommunikáció is érintett. Egyrészt rendszerint nincs összefüggés az arckifejezés és a hanglejtés között. Másrészt a gesztusokat sem megfelelően használják beszéd közben (Baron-Cohen és mtsa, 2000).

 

Az autizmussal élő csecsemők nem használják a jelzősírást, a rámutatást és nem is gagyognak. A nonverbális kommunikációs megnyilvánulásaik is sérült, nincs harmónia a tekintetük, a hanghordozásuk, a mimikájuk és a beszédük között.  Beszéddallamuk általában monoton.

Nagy nehézséget jelent számukra az allegorikus, szimbolikus vagy kettős jelentéssel bíró kifejezések és a viccek értelmezése, valamint névmások használata értelmezése. A szintaxis területén kívül a pragmatika területe is érintett. Problémát jelenthet számukra a kérdés és kérés elkülönítése (Havasi, 2003).

 

Az autista személyek beszédében is számos probléma azonosítható. Baron-Cohen és munkatársa (2000) a következőket emeli ki a beszéd rendellenességeit illetően. Egyrészt jellemző az echolália, azaz az elhangzottak, szavak vagy kifejezések, azonnali vagy késleltetett megismétlése. Az úgynevezett „papagájbeszéd” rendellenesnek tekinthető, mivel gyakran hároméves kornál idősebb gyermekek esetében is tapasztalható. Másrészt nyelvhasználatuk metaforikus, a fogalmakat önkényesen kapcsolják össze. Így csak az a személy képes megérteni mondanivalójukat, aki valóban ismeri őket. Továbbá problémát jelentenek a neologizmusok. Az autista gyermekek számtalanszor olyan kifejezéseket használnak, melyeket ők maguk alkotnak.

Marcus és Watson nyomán Peeters (2007) a következőképpen rendszerezi az autista gyermek korai nyelvfejlődését autizmusban. Hathónapos kor körül a sírás nehezen értelmezhető. Korlátozott vagy szokatlan gagyogás jellemző. Egyéves korban amennyiben megjelennek szavak, nem megfelelően használja azokat. Rendszeresen hangosan sír, melyet a gyermeket körülvevő személyek nem tudnak értelmezni. Kétéves kor környékén szókincse szűkös, mindössze körülbelül 15 szóból áll. A szavak megjelenése után azok eltűnése tapasztalható. Gesztusokat nem használ, a rámutatás is esetleges. Hároméves korú autista gyermek ritkán illeszt szavakat egymás mellé. Echolália mondatok szintjén előfordulhat. Beszédritmusa, -hangszíne és a hangsúlyozás is a megszokottól eltérő, furcsa. Hangképzési hibák is igen gyakoriak. Peeters (2007) szerint az értelmes beszéd hiánya az érintettek felénél vagy több, mint 50%-ánál tapasztalható. Az ilyen gyermekeket funkcionálisan némának nevezik (Baron-Cohen és mtsa, 2000). A kívánt tárgy megszerzése céljából kézen fogja a szülőt és ahhoz vezeti vagy a szokásos helyen várja, hogy megkapja a kiszemelt tárgyat. Négyévesen vannak, akik képesek 2-3 szóból értelmes mondatot alkotni, de az echoláliát továbbra is alkalmazzák. Reklámokat utánoz. Képes kéréseit elmondani (Peeters, 2007).

 

Az elfogadhatóan vagy jól beszélő autista gyermekek és személyek szókincse általában lassan gyarapszik. Számukra nehézséget okoz az általánosítás, a viszonyszavak megértése, elsajátítása, a személyes névmások használata, az átvitt értelmű kifejezések, elvont, kétértelmű vagy azonos alakú szavak és szinonimák értelmezése. A szintaxis megértése is problémás, különösen a deiktikus, helyzetfüggő elemek értelmezése nehéz. A beszélő szándékát nem vagy nehezen azonosítják (Baron-Cohen és mtsa, 2000; Peeters, 2007). 

Kommunikációs segédeszköz:

A nem beszélő társaknak szüksége lehet vizuális kommunikációs rendszer alkalmazására. A megértést az segíti, hogyha a szimbólum és a jelentés között látható a kapcsolat (Peeters, 2007).

Feladatok

1. Olvassa el a cikket a következő honlapról! Gyűjtse össze, hogy mely csoportok esetében és milyen életkorban lehet hatékonyan használni a kártyákat!
http://www.autizmus.hu/doc/PECS.pdf

 

2. Tekintse meg a http://auti.hu honlapon a vizuális segédeszközök – képcserés kommunikáció címszó alatt található videót! Figyelje meg, hogyan használja a gyógypedagógus a PECS módszert!

 

3. Keresse meg a megadott irodalomban, hogy milyen fázisai vannak a PECS kártyák tanításának!   
http://www.fszk.hu/rpi/szakmai_anyagok/havasi.pdf