Skip navigation

3.4. Egy rendhagyó óra óraterve (minta)

Fenntarthatóság pedagógiája - Mit tehetsz a környezetedért?

 

Ajánlott korosztály

4. évfolyam

Ajánlott időkeret

90 perc

Az óra közvetlen célja

A nyelvi eszközök és a jelentés viszonyának fölismerése, a szószerinti és az átvitt jelentés felfedezése, megkülönböztetése a piktogramok segítségével. A környezettudatos szemléletmód és életvitel fejlesztése. A piktogramok önállóbb értelmezése, a jelentésének kapcsolata a fenntarthatóság filozófiájával, rendszerezés, csoportosítás, következtetés.

Az óra tartalma

Hétköznapi életünk tevékenységeinek vizsgálata a fenntarthatóság szemszögéből

A kompetenciafejlesztés fókuszai

 

Személyes kompetencia: fejlődjön beszédkultúrája, kommunikációs készsége, fejlődjön önálló munkavégzése, tudja átgondoltan, célszerűen elvégezni a feladatokat, lelje örömét a piktogramok és jelentésük kapcsolatának felfedezésében. Fantázia, empátia, problémaérzékenység fejlesztése.  

Természettudományos kompetencia:

  • Egyes emberi tevékenységek környezetkárosító hatásának megismerése, megszüntetésükre alkalmas megoldások felfedezése.
  • A mindennapi tevékenységek során keletkezett hulladék sorsának feltárása.
  • A hulladékkal kapcsolatos újra használat és újrahasznosítás fontosságának a megláttatása.
  • A szelektív hulladékgyűjtésben való aktív részvétel elősegítése.
  • A fogyasztás és a természeti erőforrások csökkenése közti összefüggés beláttatása.
  • Környezetvédő programok elfogadása, cselekvő részvétel lehetőségének a megteremtése.
  • Környezetkímélő magatartás (pl. takarékosság, helyes vásárlási szokások stb.) kialakítása.
  • A rend és a tisztaság megőrzésének gyakoroltatása.
  • A természet iránti tisztelet és szeretet valamint a felelősségérzet kialakítása.

Szociális kompetencia: vitakészség, együttműködési képesség, döntési képesség fejlesztése, logikus gondolkodás, szóbeli kifejezőképesség fejlesztése, hagyományok tisztelete.

Örömmel vegyen részt a közös játékban, aktívan vegyen részt a közös munkában, fogadja el mások véleményét, tevőlegesen vegyen részt a feladatok megoldásában.

Kapcsolódási pont

 Tantárgyakhoz: Magyar nyelv és irodalom, Vizuális nevelés

ÓRAVÁZLAT

Tevékenységek

Tevékenység célja/ fejlesztendő készségek

Munkaformák és módszerek

A tanulók körben ülnek a teremben. A tanár a kör közepére leteszi a képeket.

A feladat az, hogy mindenki válasszon egy képet, majd keresse meg azokat a gyerekeket, akikkel úgy érzi, valamilyen kapcsolatot tudnak felfedezni a képek között!

 A feladat két körben zajlik, először az egyes személyek keresnek párokat, majd a párok keresnek egy másik párt. 6’

Cél: A kapcsolat felfedezése, csoportalakítás, asszociációs készség fejlesztése

csoportmunka

Keveredj! Állj párba! Beszéld meg!

 

A csoportalakítás után a kialakult csoportok ragasszák fel a képüket egy lapra, majd mindenki írja rá, hogy szerinte mit ábrázol a kép.

Megjegyzés: A tanulócsoportok olyan képeket kapnak, amin az ábrák, egyszerűek többféle módon értelmezhetőek. 7’

Cél: többletjelentés felismerése

csoportmunka

kerekasztal

Minden csoport csoportszóvivőt választ és a szóvivő bemutatja a csoport képét és képhez tartozó jelentést. Minden csoport egy – egy percet kap a beszámolóra. 5’

Cél: A képen látottak összegzése, bemutatása, a többlet jelentés megfogalmazása. Fantázia tapasztalat és lényeglátás

csoportmunka

A kapott piktogramok egy-egy környezeti problémát emelnek ki. A feladat, megtalálni a valós jelentést. Minden csoport kap egy feladatlapot, amelyen 10 kép van. A meghatározások segítségével kell párosítani a képeket a jelentésekkel.

 Ellenőrzés: A csoportok borítékban megkapják a feladat megoldását. 5’

                          

Cél: Asszociáció segítségével ismert szólások felidézése

csoportmunka

5 boríték a melléklet megoldásokkal

 

A tanulócsoportok sorba rendezik a képeket, aszerint, hogy számukra melyik a legfontosabb és melyik a legkevésbé. A sor tetején a legfontosabb legyen!

A tanulók feladata ez után, hogy írjanak le minél több olyan cselekvést, ami az adott környezetkárosító problémához tartozik, majd a csoport válasszon ki négyet a gyűjtöttek közül és írja az ablakforma közepébe!

Ellenőrzés: A csoportok felolvassák a négy kiválasztott mondatot.10’

Időkitöltő feladat: Rajzolj te is egy piktogramot!

Cél: A tanulók meglévő ismeretének, tapasztalatainak előhívása, konszenzus

 

csoportmunka

A táblán 5 üres csomagolópapír, amin egy-egy piktogram található. Minden csoportnak az a feladata, hogy tegye a többi képet, - amit eddig - vizsgáltak a megfelelő helyre!

Képkártyák: autó, ház, kosár, számítógép, fenyőfa    

Ellenőrzés: minden csoportból egy- egy tanuló megindokolja döntésüket. 3’

Cél: A piktogram és a jelentése közötti összefüggés felfedezése, következtetés, konszenzus

 

csoportmunka

Minden csoport húz egy számot, ami valamelyik képcsoporthoz tartozik

A kapott képsorhoz a csoportok megkapják a képek eredeti jelentését, fénymásolatban.

A csoportok megbeszélik az olvasottakat, majd plakátot készítenek, ami alapján a többi csoporttal ismertetik plakátjuk lényegi mondanivalóját.  45’

Cél: A piktogramok jelentésének és a képek közötti kapcsolatok, összefüggések, a szöveg értelmezése, lényegkiemelés, szóbeli kifejezőképesség, fejlesztése, ábrázolás.

csoportmunka

Minden csoport húz egy piktogramot, amit szabadon választott módszerrel bemutat.  (rajz, képrejtvény, activity, dramatizálás)

A többi csoportnak ki kell találni, melyik lehet 10’

Cél: A szöveg megjelenítése vizuálisan vagy a dramatizálás eszközével. A deduktív gondolkodás és a fantázia fejlesztése.

csoportmunka

A tanulók körbe ülnek, és mindenki befejezi a mondatot. A mai órán arról bizonyosodtam meg…

12’

Cél: Tájékozódás arról, hogy a tanulók, milyen új ismeretek kaptak és ezek milyen cselekvésekre ösztönzi őket.