Skip navigation

4.1. A hagyományos módszerek helye a mai környezet-és természetismeret tanítás gyakorlatában

A környezetismeret tantárgy módszertana az utóbbi húsz évben gyökeresen megváltozott. Az úgynevezett hagyományos módszerek mellett, mind inkább beépültek az oktató-nevelő és tervező munkába azok az új korszerű tevékenységeken és tapasztaláson alapuló módszerek, melyek elősegítik az új ismeretek bővítését és a már meglévő ismeretek alkalmazását.  Mindezek ellenére a hagyományos módszereknek is van létjogosultsága korunk oktatási stratégiájában. Természetesen ma már más hangsúllyal és más céllal, hisz az infokommunikációs eszközök térhódítása kihat a tanulók értelmi és érzelmi fejlődésére, ezért a választott módszerek hatékonyságát, folyamatosan kontrollálni kell. Korunk kihívásai gazdag módszertani ismeretet és mindezek folyamatos váltogatását igénylik a pedagógustól. Legfontosabb kérdés talán az, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a módszerek kiválasztásakor.

Milyen szempontok alapján válasszunk módszert?

Vegyük figyelembe

  • A tantárgy, jelenesetben a környezet-és természetismeret tantárgyból kiválasztott témát és az adott tanóra anyagának jellegét.
  • A környezet- és természetismeret tantárgy sajátosságait.
  • A tervező munkánkba előirányzott nevelési- oktatási- képzési célt. az óra kiemelt didaktikai feladatait.
  •  A tanulócsoport életkorát.
  •  Az osztály fejlettségi szintjét, jártasságát az alkalmazni kívánt módszer használatában és az adott csoport sajátosságait.→ Pl: különleges bánásmódot igénylő tanulók
  • Az iskola tárgyi, oktatástechnikai lehetőségeit, felszereltségét.
  • A tanár módszertani gazdagságát és tanulásszervezési eljárásokban való jártasságát.
  • A tanár attitűdjét, azaz viszonyulását az adott tantárgyhoz.

A módszer kiválasztása a gyakorlott pedagógusok számára sem egyszerű feladat. A választás során az előzőekben felsorolt tényezők közül egyiket sem lehet figyelmen kívül hagyni, ha a leghatékonyabb módszer alkalmazására törekszik egy tanító vagy tanár. Éppen ezért fontos, hogy pedagógus ismerje az alkalmazható módszerek teljes skáláját és a leghatékonyabbnak ígérkezőt válassza ki az adott órára.

Mit értünk hagyományos módszereken?

Hagyományos módszereknek tekintjük azokat, amelyek a direkt ismeretátadás modelljének keretében a kognitív képességek fejlesztését tűzik ki célul, azaz a tanulók már meglévő ismereteinek bővítését, melyhez a frontális munkaforma szolgál keretül.

Direkt ismeretátadás értelmezése: