Skip navigation

Street workout

Készítette: Dr Borkovits Margit

Egyénenként más és más erőfeszítések kellenek ahhoz, hogy az általunk kitűzött célokat elérjük. Akire gyermekkorától odafigyelnek, annak ezek a célok könnyebben elérhetőek. A teljes boldog élet mindenki joga. A közösség felelőssége segíteni tagjait. Ennek egyik formája az egészségnevelés. Célját és módszerét tekintve eltér az egészségfejlesztéstől, bár mindkét tevékenység interdiszciplináris és interszektoriális elmélet és gyakorlat. Az egészségnevelés a betegségek megelőzésére irányuló ismeretek átadását, bizonyos készségek kialakítását célzó pedagógiai munka. Az egészséget értékként tekintő, az egészségmegtartását fontosnak tartó egyének felnevelésére vállalkozik (Nagy és Barabás, 2011).

A pedagógiai kutatások az ismeretek mindennapi életbe való beillesztését kívánják elérni. E mellett a közösségi aktivitás és a társakkal való együttműködéshez szükséges képességek és készségek vizsgálatát célozták meg mások mellett (Nagy, 2000; Csapó, 2002; Csíkos, 2002; 2003; Józsa, 2007). Többek között ezek a kutatások adnak alapot új módszerek kidolgozására, valamint az iskolai populációt fejlesztő gyakorlat megújításához.

Egyik feladat a felnövekvő nemzedékek egészségmagatartásának formálásával intézményesen elő kell készíteni, hogy felnőttként aktív szerepet tudjanak majd játszani életminőségük alakításában (Meleg, 2002). Egyetérthetünk azzal a meghatározással, mely szerint az egészségnevelés egyenlő az életmód tanításával (Pikó, 2008). A XXI. századra elérkeztünk oda, hogy az egészségfejlesztés középpontjában a hatékony életvezetési készségek tanítása áll (Botvin és Griffin, 2000). Minden ember joga a boldog élet megélése.
A flow azt a pillanatot jelenti, melyről az emberek állítják, megszabadulnak minden nehézségtől és ezzel életük egyik legjobb élményévé válik ez a pillanat. Ez a fajta élmény különbözik a többi érzéstől, mivel ezt magunk generáljuk tevékenységünk közben. Az elméleti órákon és a testnevelés során is elérhetjük, hogy tanítványaink megéljék a flow élményét és ez motiválja őket a tevékenységre. Programunk összeállításánál fő szempont a mozgás megszerettetése, a táplálkozás helytelenségéből adódó problémák megelőzése volt, valamint magatartási minta nyújtása a későbbi életre. Mindez a pozitív pszichológia szemléletében (Szabó, 2015). Az iskola minden területén alkalmazható a motivációban és segít a monotonitás legyőzni a flow, hiszen mozgásos aktivitás és szellemi tevékenység közben is megélhető. Az áramlás segít, a megküzdésben, de az a tapasztalat, hogy egy zavaró gondolat, vagy lelki probléma kizökkenthet ebből. Csíkszentmihályi (2001 81. o.) úgy fogalmaz - ,,ahhoz, hogy mi magunk irányíthassunk sorsunkat és élményeinket, meg kell tanulnunk, hogyan építsük bele az örömöt a mindennapi életünkbe".. A tevékenységre való fókuszálás és az egyértelmű célok, növelik a flow élmény átélésének az esélyét, illetve a tudatosságot. Csíkszentmihályi (2001) szerint legtöbbször sportolás és a hobbink űzése közben, de más tevékenység űzése alatt is kialakulhat. A kulcs a kihívás képesség egyensúlya. Abban az estben, ha túl alacsony az adott kihívás, megfelelő szintű új hatással, lehet visszaszerezni a „flow" élményt, ha túl magas az elvárás, akkor pedig a képességek fejlesztésével segíthetünk. Tudatosan kell ügyelni arra, hogy semmi se terelje el a figyelmet a tevékenység alatt. A „flow" élmény minősége nem a tevékenység tartalmától függ, hanem a munka rangjától, értékétől. A „flow" élmény alapfeltétele, hogy legyen előttünk konkrét, világosan megfogalmazott cél és a kihívás megfelelő mértékű legyen. Akkor beszélhetünk egészséges teljesítmény orientációról, ha az egyén céljai, vállalásai reálisak. A cél akkor motiváló hatású, ha meghaladja a korábban már megvalósított teljesítményt. A kialakult jobb mentális állapot segítségével bejósolható, hogy az megvalósul. A végeredmény a flow élmény! Felszabadult érzés szubjektív élmény. Létrejötte független attól, hogy az egyén az adott tevékenységet milyen szinten űzi. Nem mindenki tapasztalja meg és nem mindenki azonos szinten érzi. Kialakulását azonban elő lehet segíteni.

A flow élmény megélését az alapok megteremtésével idézhetjük elő úgy, hogy az összes ismert összetevőjét begyakoroljuk. Ha ismerjük a flow élményt, és azt, hogy milyen tényezők által jutottunk ebbe az állapotba akkor fel tudunk rá készülni. A saját érzéseinket figyelve találunk rá az útra. Az út számít, és nem az, hogy eljussunk a végállomásig. Az élmény a tökéletesség birodalmába enged bepillantani, és arra biztat, hogy ne álljunk meg, hanem menjünk tovább a kiválóság felé vezető úton (Csíkszentmihályi, 2001).

A testnevelés olyan teret biztosít, melyben kötetlenül, felszabadultan, mégis bizonyos szabályrendszer alapján tevékenykedhetnek a tanulók. Olyan örömforrást okoz, mely alapot teremt az oktatás más területein történő eredményes aktivitásra. Az emberi személyiség teljes és kiegyensúlyozott fejlődése és kibontakozása érdekében mindenki számára lehetővé kell tenni a tág értelemben vett testkultúra értékeinek mind teljesebb elsajátítását. Fontos, hogy a tanuló értse és vállalja a felelősséget saját testi fejlődéséért.

A serdülés érzékeny periódusában,amikor azok az attitűdök, magatartásformák, szokások melyek majd az egész élet során befolyásolják az egészségi állapotot, megszilárdulnak még van esély a pozitív befolyásolásra (Caplan, 1993). „A javasolt étrendben, életmódban is lehetnek eltérések"(Keresztes, 2006.41.).

Szász és Borkovits (2015) idézi az alábbiakat. ,,Kanadai kutatók megállapították, hogy a testnevelésben különböző típusú mozgásokat kell alkalmazni (állóképességi, hajlékonyság fejlesztő és erősítő edzés), hogy elérjük a kívánt teljes körű egészségi és fittségi szintet (Morgan és Yang, 1995). Ebben több más edzéstípus mellett nagy szerepe van az úgy nevezett „funkcionális edzésnek" ami nem csak arról szól, hogy hogyan legyünk minél nagyobbak és erősebbek, inkább sérülések megelőzéséről és személyiség fejlesztésről. A funkcionális edzésben a prevencióra fókuszálunk azzal, hogy teljes összetett gyakorlatokat használunk, amiben az egész test összhangban dolgozik (Boyle, 2004).

Ekler (2013) ír a projekt munkáról, amely segíthet a testnevelés modernizálásában, és ez kitűnően beilleszthető az órák oktatási- nevelési folyamatába. Elsősorban azért, mert a projekt logikájú, egy- egy témát, tananyagot 3-4-6 hetes ciklusok alkalmazásával feldolgozó anyagtagolás, bevett gyakorlat a testnevelés órákon. Ezzel a módszerrel lehetne bemutatni az újdonságokat, alkalmazni őket a többszintű testnevelés órai nevelésben" (Szász, 2014, 1-2.o.). A program Szász Róbert az SZTE JGYPK TSTI II. éves hallgatójának fejlesztése alapján kerül publikálásra (Szász, 2014).

1. Táblázat Minta óraterv (Szász és Borkovits, 2015).

Idő Óra anyag Módszer, eljárás Megjegyzés
(1') Vonulás a játszótérre 2 soros vonalban séta a játszótérre  
(5') Bemelegítés futás közben "Csoport vigyázz!”
„Futás körbe indulj!”
„Vezényszóra hajtjuk végre a gyakorlatokat, majd mindig menet közben ismertetem a következő feladatot!”
Utasítással
Játszótér körül körbe, meghatározva a támpontokat, amiket meg kell kerülniük
  járás közben -Jobb karkörzés előre, hátra
-Bal karkörzés előre, hátra
-Galoppszökdelés, páros karkörzés előre, hátra.
-Galoppszökdelés befelé, kifelé
- Mellhez tartás 2 könyök két karhúzás
- Magastartás mélytartás- kartartás csere
 
  Sorakozó - Oldalsó középt. tölcsérkörzés
- Oldalsó középt. könyökkörzés
- Csukló körzés
 
(15')   „Csoport vigyázz! Órakezdési helyen sorakozó!”
„Pihenj!”
Utasítás
(16')   „Különböző állomásokkal fogunk dolgozni a mai napon, először ezeket ismertetem. A helyes végrehajtás bemutatása, majd önálló gyakorlás következik. Jelre állomás cserével!”
„Minden állomáson 4-4 ember helyezkedik el, nekik felváltva kell végre hajtani a feladatot 2 percig folyamatosan! Majd csere!”
Köredzés alapjainak ismertetése
(20') 1.állomás
Keringés fokozó
- Bordásfal-szerű
„15 dinamikus lábtartás csere. Kh.: Mell magas fogás, bal láb az első fokon jobb láb a talajon.
15 felugrás páros lábbal az első fokra”
  2. állomás
Mászás
- Vízszintes fogások függésben
„Végig kell mászni a kijelölt területen egymás után, legalább 3szor. Erősebbeknek lehet 5ször!”
  3.állomás
Támlázás- fekvőtámasz
„Támlázni a „korláton”a szer végéig, majd a felkészültségi szintnek megfelelően választani kell egy helyet és magas fekvőtámasz! 3 kör tanulónként!”
  4.állomás
Felülés
„Páronként 2 felülő padon. 20 db felülés, utána csere a társsal. Folyamatos végrehajtás sípszóig.”
(33') 5.állomás
Lábtoló
„Páronként hajtjuk végre. Egyszerre mindig 2 ember dolgozik, majd 20 ismétlés után cserélnek a pihenő társukkal! Sípszóig, majd csere az állomások között”  
(35') Egyéni gyakorlás „2 percben mindenki választ magának egy eszközt, amin gyakorol! Folyamatos gyakorlás.”

  Levezetés, nyújtás „Helyezkedjetek el szétszórt alakzatban, úgy hogy, mindenkinek legyen elég helye! Nyújtás, közben értékelés, és a következő óra anyagának ismertetése.  
(40')   Rendezetten visszavonulás az iskolába.  
  Visszavonulás az iskolába    

2. táblázat. Mozgásprogram tervezet - Őszi ciklus (Szász és Borkovits, 2015)

Szeptember

Óraszám Óra anyaga Óra menete Célja
1. a program céljának ismertetése, különlegességek bemutatása, gyakorlatok ismertetése ismertetés bemelegítés játékos bemutatás, az érdeklődés felkeltése
2. koordinációs képességek fejlesztése, rávezető gyakorlatok helyes testtartás és gyakorlat végrehajtás rávezető gyakorlatokkal, légzés technikák tanítása felkészítés
3. felmérés
Mini - Hungarofit teszt
bemelegítést követően a teszt gyakorlatainak bemutatása teszt végrehajtása felmérés
4. képesség fejlesztés: erő, állóképesség csoportos köredzés bemelegítést követően köredzés kondicionális képességek fejlesztése

Október

Óraszám Óra anyaga Óra menete Célja
5. képesség fejlesztés, erő, állóképesség páros köredzés bemelegítést követően köredzés kondicionális képességek fejlesztése
6. új ismeretanyag átadása a fegyencedzés lényegének, céljainak, technikáinak, ismertetése bemutatás, bemutattatás érdeklődés felkeltés
7. képesség fejlesztés, erőnléti edzés bemelegítést követően az újonnan megismert mozgásformák fölhasználása egy erőnléti edzés keretein belül képesség fejlesztés, új mozgásformák megszilárdítása
8. képesség fejlesztés csoportos köredzés bemelegítést követően köredzés kondicionális képességek fejlesztése

November

Óraszám Óra anyaga Óra menete Célja
9. képesség fejlesztés, erőnléti edzés, új elemek tanulása bemelegítés erősítő edzés mozgástanulás kondicionális képességek fejlesztése
10. játékos levezetés, gyakorlatok, erőelemek bemutatása bemelegítést követően játékos feladatok az eddig tanult új mozgásformákkal. játszva fejlesztés csapatépítés, erősítés