Skip navigation

13. Kooperatív munka: A projektmódszer.

A projektmódszer a hagyományos oktatási formától abban tér el, hogy a hagyományos módszerrel a tanultak begyakorlása, elmélyítése, alkalmazása, tanulási időszak végén jelenik meg, míg a projektmódszernél a tanulási folyamat különböző formái az elejétől a végéig megjelennek.

28. ábra A hagyományos és a projektmódszer különbségei a tanulási folyamatban

A projektpedagógiát a tanulóközpontú, konstruktivista pedagógiák körébe soroljuk, a tanulási folyamatba illesztett tanulásszervezési forma, illetve módszer. Az értelmes tanulás egyik módja, ahol a projekttevékenység során elméleti tudásra és alkalmazott ismeretekre is szükség van.

A pedagógiai projektnek nemcsak „termékcélja” van, hanem pedagógiai célja is: a projekt megoldása a pedagógiai folyamatoknak van alárendelve (M. Nádasi 2010). A projekttevékenységben, különösen a tanulással összekötöttekben, az eredmény és az addig tartó folyamat egyformán hangsúlyos. A pedagógiai projektben maga a folyamat hangsúlyosabb lehet a pedagógus számára, mint a téma. A téma inkább csak eszköz a folyamatban megjelenő tevékenységek tanulás-módszertani jelentőségéhez képest, hiszen a munkavégzéssel együtt fejlődnek a képességek és készségek, bővülnek az ismeretek, ismeretszerzési stratégiák, és kihat a társak közti kapcsolatok alakulására is. A diákok számára inkább a végeredmény okozhat nagyobb örömet. A projekt eredménye lehet bármiféle művészeti, illetve intellektuális alkotás vagy materiális eszköz is (Kovátsné 2006): egy színdarab, kiállítás, koncert, kiadvány létrehozása, egy kirándulás, vásár, buli megszervezése, az iskolabüfé beindítása és fenntartása, egy demokratikusabb iskola kialakítása. Ezeknek „kézzel fogható”, látható eredménye és hozadéka van számukra. Ez az, amit a projekt végén bemutatnak, gyakran nyilvánosan is.

A projektpedagógia az úgynevezett nyílt oktatási-tanulási formához tartozik, amikor az indirekt vagy nyitott oktatás célja az együttműködés, az önálló vagy csoportos problémamegoldó készség fejlesztése, illetve a kreativitásra, innovatív gondolkodásra nevelés. Ez a munkaszervezési forma inkább a tanulás, mint a tanítás felől közelít. Már a célmeghatározásban is aktívan részt vesznek a tanulók. A tanár a tantervhez igazodóan segít kijelölni a tanulóknak a projektcélt, de nem határozza meg a megoldáshoz vezető utat. A tanulók előzetes tapasztalataik alapján tevékenyen részt vesznek a saját tanulásuk irányításában, a munkafolyamatok meghatározásában, a feladatok értelmezésében, a megoldások keresésében.