Skip navigation

A diszfázia

A beszédprodukcióban jóval könnyebb észlelni a problémákat, mint a rejtetten működő beszédészlelésben, beszédmegértésben. Ezek a beszédprodukcióban megjelenő zavarok már óvodáskorban, illetve valamivel azt megelőzően, a beszédindulásnál, annak késésénél (diszfázia), kivitelezésénél észlelhetők. Diszfáziáról akkor beszélünk, ha a gyerekeknek körülbelül kétéves korukig nem indul be a beszédük, holofrázisokban, gesztusokkal beszélnek sokáig, így kommunikációjukat elnyúlóan jellemzi a szituációhoz kötöttség. A diszfáziás gyerekek hallása, intelligenciája ép, valamilyen mértékben a beszédmegértésük is, azonban a beszédprodukció az életkorukhoz képest elmaradást mutat. A hosszabb ideig elhúzódó beszédkésésnél a gyermek anyanyelvi tudatossága lassabban fejlődik, ez megnehezíti az írott nyelv elsajátítását, ami a kognitív folyamatokra is kihat.

A diszfázia okai:

  • örökletes sajátosság;
  • neurológiai zavar;
  • mentális retardáció;
  • agyi károsodás;
  • ingerszegény környezet. (Gósy 2000)

Beszédhibák:

  • hangadási/hangképzési hibák: hangtechnikai hibák, orrhangzósság;
  • beszédhangok hibái: selypesség, raccsolás, egyéb hibák;
  • a beszédritmus zavarai: hadarás, dadogás, (leppegés, pattogás)

Beszédritmus zavarok. A hadarásról és a dadogásról

16. Feladat

A következőkben állításokat olvashat a hadarásról és a dadogásról. Írjon H betűt, ha a hadarásra tartja jellemzőnek, írjon D betűt, ha a dadogásra jellemző az állítás!

A beszéd folyamata, összhangja, szerkezete, ritmusa szétesik. Hang-, szótagkihagyások jellemzik.

A beszédfolyamat összerendezettségének zavara, amely a ritmus felbomlásában, a beszéd görcsös szaggatottságában mutatkozik meg.

Hangképzési torzulással is járó rendellenes beszédsebesség. A zavart ütemű beszédműködés következtében a beszélő gondolkodásában is zavarok mutatkoznak.

Pontatlan artikuláció, monotónia, szupraszegmentumok gyengesége.

A görcsös megakadás a kezdő szótag vagy hang ismétlésétől a hangképzési képtelenségig terjedhet.

Fokozott beszédkésztetés: érthetetlenné válhat a beszéd.

A görcsök a súlyosságtól függően a légzésre, a hangadásra, az artikulációra és az egész vázizomzatra is kiterjedhetnek.

3-5 éves korban, iskolakezdéskor (60%) jellemzőbb.

Okai: idegrendszer-gyengeség, veleszületett agyi sérülések, örökölhetőség, kedvezőtlen környezeti hatások.

Hosszabb, rendszertelen szünetek, önkorrekciók, ismétlések.

Okai: idegrendszeri gyengeség, fokozott ingerlékenység, indulati feszültség, érzelmi és indulati labilitás, túl gyors vagy lassú beszédfejlődés, átállított kezesség, öröklött tényezők.

Enable JavaScript