Skip navigation

Projektötlet nyelvi órához

Projektötlet nyelvi órához – idegen nyelvű film magyar feliratozásának elkészítése

Átfogó munkaterv

„Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.”

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát. A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.” (NAT 2012)

Az idegen nyelvi kompetenciák fejlődését nagymértékben segíti, ha a tanuló autentikus közegben eszközszintű nyelvhasználónak érzi magát. Ilyen élményt biztosít az idegen nyelvű filmek nézése is. Ha szeret filmeket nézni, és van olyan film, amelyiket szívesen néz az adott korosztály, akkor vonzó program lehet a közös mozizás (különösen a tanóra helyett). Ha egy osztály tanulói két csoportban más-más idegen nyelvet tanulnak, például németet és angolt, akkor haladó nyelvtanulóknál a cél a közös filmnézés megszervezésére, hogy az osztály egyik fele feliratoz magyarul egy közösen kiválasztott angol, a másik fele pedig egy német filmrészletet. Így az egész osztály érteni fogja a filmeket.

 

A projekt neve

Idegen nyelvű film részletének feliratozása magyarul

A projekt célja

Közös filmnézés a másik idegen nyelvet tanuló csoporttal

A projekt pedagógiai célja

A diákok legyenek képesek hozzájárulni az infokommunikációs társadalom modern technológiából adódó multimediális világának alakításához, ne csak fogyasztóként, hanem alkotóként is.

A multimediális eszközök készségszintű alkalmazásának gyakorlása.

A multimediális, digitális eszközökhöz kapcsolódó literációs ismeretek bővítése.

Kooperatív munkaszervezés, szervezési készségek.

Egymás tanítása, elismerése, elfogadása.

A diákok képesek legyenek csoportban együttműködve részeire bontani, megtervezni és technikailag kivitelezni, a feladatokat felosztva határidőre elvégezni a fordítást, feliratozást. Feladattudatuk, együttes felelősségük erősödjön.

A projekt eredménye

Magyarul feliratozott idegen nyelvű filmrészletek.

A projektmunka felvetésének okai

Az önálló idegennyelv-tanulási önbizalmat erősíteni kell.

Több, az idegennyelv-tudásuk szintjéhez illeszkedő autentikus nyelvi anyaggal kell találkozniuk a diákoknak, hogy megtapasztalhassák eddig szerzett ismereteik valós értékét.

Fejleszteni kell a fordítói kompetenciákat: idegennyelv- versus anyanyelv-tudás.

Interkulturális ismeretek szerzése.

Valós nyelvtudás működtetésének szükségessége.

Fejlesztendő kompetenciák

Idegen nyelvű szöveg hallás utáni értése, együttműködés, csoportmunka, kompromisszumkészség, vezetési tapasztalatok, felelősségtudat, anyanyelvi készségek, idegen nyelvi készségek, infokommunikációs kompetencia, kommunikatív nyelvi kompetencia, technikai kompetencia, digitális kompetencia, kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia, hatékony, önálló tanulás (reciproktanítás), interkulturális kompetencia, meggyőzés, érvelés.

Célcsoport

Felső tagozatos diákok.

Erőforrások

Személyi: minimum 4 fő, 1 fő segítő pedagógus

Tárgyi: számítógép, internet, szótárak

A projektvégzés helyszíne

Iskolai tanítási óra, iskolai könyvtár, otthon

Időtartam:

44 nap ( a tanulók kompetenciáinak függvényében változó)

Kapcsolódó tárgyak

Informatika: videó vágása, felirat készítése, információkeresés, videoszerkesztő programok kezelése

anyanyelv: szövegalkotás, szövegszerkesztés, stilisztika, helyesírás, nyelvhelyesség, tömörítés, kreatív nyelvhasználat

Értékelési szempontok a pedagógus számára

Minden tanulót sikerült-e bevonni a munkába?

Hogyan sikerült a határidőt tartani?

Mit tudtak a diákok a projekt előtt, mit tanultak: történt-e tanulás?

Milyen mértékben sikerült a digitális eszközt megtanulniuk és használniuk a projekthez?

Megfelelő volt-e a kiválasztott filmrészlet nyelvi szintje?

Mely anyanyelvi és idegen nyelvi részképességek fejlesztését kell kitűzni a mostani tapasztalatokból adódóan?

Milyen önálló tanulási stratégiákat használtak, melyek kialakítása, fejlesztése szükséges még?

Mennyire lehetett önállóan hagyni dolgozni a diákokat, megkapták-e időben a megfelelő segítséget?

Értékelési szempontok a diákok számára

Hogyan sikerült együtt dolgozniuk? Problémák vs. erősségek?

Kit mi motivált a feladatban?

Ki milyen feladatokat vállalt, ki miért volt felelős, hogyan teljesítette?

Kinek milyen erőssége jelentkezett a projektmunka során?

Hogyan tanították meg egymásnak az új alkalmazás ismereteit?

Melyek voltak a projekt elvégzésének a legnehezebb részei?

Hogyan, miben segítettek egymásnak?

Mi ment gördülékenyen?

Hogyan határozták meg a feliratozás minőségi kritériumait?

Milyen segítséget vettek igénybe a munkához?

Hogyan értékelik az elért eredményt?

Hogyan értékelik egymás és saját maguk hozzájárulását a projekthez?

1. táblázat: A filmfeliratozási projekt átfogó munkaterve

A projekthez illeszkedő Gantt-diagramot az alábbi ábra mutatja.

29. ábra: A filmfeliratozási projekt Gantt diagramja.

Gantt-diagram készítéséhez segítség a következő honlapon: http://pcsuli.blogspot.hu/2014/06/gantt-diagram-az-excelben.html Ugyanitt videós anyag is található: https://www.youtube.com/watch?v=QFV7wfhUBNc

 

Az eredmény csoportra vonatkozó értékelése

 

50 pont

40 pont

30 pont

20 pont

A feliratozás minősége

A fordítás, feliratozás elkészült, pontos szövegtartalom, magyaros nyelvhasználat, nincsenek helyesírási, stilisztikai hibák, megfelelő tömörítések, leleményes nyelvi fordulatok.

A fordítás feliratozása elkészült, pontos szövegtartalom, néhol helyesírási, stilisztikai hibákkal, leleményes nyelvi fordulatokkal.

A nyersfordítás feliratozása elkészült, kevés helyesírási hiba, magyartalan fordítások, stílusa nem illik a kontextushoz

A nyersfordítás feliratozása megtörtént helyesírási hibákkal, magyartalan szófordulatokkal, nem megfelelően választékos stílusban

 

Lehetséges szempontok a munkafolyamatban való részvétel egyéni értékelésére

Értékek

Együttműködés

30–0 pont

Feladat-vállalás

20-0 pont

Egymás tanítása, segítése

30–0 pont

Munkaszervezésben való részvétel

20–0 pont

Az infokommunikációs eszköz használatának elsajátítása

30–0 pont

A fordításban való részvétel

30–0 pont

A feliratozásban való részvétel

20–0 pont

A magyar szöveg nyelvi igényességének kialakításában való részvétel

30–0 pont