Skip navigation

Az önálló tanulás megalapozása

A projektalapú tanítás a tevékenységközpontú, gyakran a kutatásra alapuló tanulásra helyezi a hangsúlyt, a tanulók önálló ismeretszerzésének, tanulásának a kialakulására, melyben hangsúlyos szerepet kap a reflektív gondolkodás. A reflektív gondolkodás velejárója, hogy a tanulók a tanulás során elért eredményeket nem végállomásokként, végcélként, hanem a tanulási folyamat részének tekintik, és a folyamat során szerzett tapasztalatikat konstruktívan beépítik az elkövetkező feladatvégzéseikbe. A reflektív gondolkodás nélkülözhetetlen eleme az a fajta rugalmas gondolkodás (Dweck 2012), amely az eredményeket, a munkafolyamatban szerzett tapasztalatokat az elkövetkezendők kiindulópontjaként kezeli, és az újabb feladatokat nem a szerint választja csak meg a feladatvállaló, hogy mennyire érzi magát képesnek a feladat elvégzésére, azaz hogy bizonyítsa meglévő kompetenciáit, hanem az újabb kihívásban új tanulási lehetőségeket keres. Az egyre újabb kihívások vállalása a 21. században a munkaerőpiacon való biztosabb és sikeresebb elhelyezkedési esélyekhez juttatja a munkavállalókat. A projektpedagógia célja tehát többek között a kompetenciák széles skálájának minél magasabb szintű kiépítése, illetve a motivált, kevesebb stresszel járó tanulásnak az elősegítése. A tanuláshoz való hozzáállásnak ez az attitűdje lényeges szerepet játszik az önszabályozó tanulási folyamatok, az élethosszig tartó tanulás kialakulásában.

A pedagógiai projekt célkitűzéseinél elsődlegesen azt kell átgondolni, hogy az adott tevékenységet miért végeztetjük a diákokkal projektmunka formájában, vagyis mely képességek fejlődése várható az ilyen típusú munkafolyamat során, azokat hogyan tudják majd a későbbiek során a gyakorlatban hasznosítani. Projektmunkaformában történő tevékenykedtetést akkor alkalmazunk, ha el szeretnénk érni, hogy tanulóink bizonyos típusú képességekben jártasságra tegyenek szert, és kiemelten gyakorolják a különböző tanulási stratégiákat, az önálló tanulási folyamatokat: ezek a képességek mindamellett, hogy az élethosszig tartó tanuláshoz szükségesek, közvetlen kapcsolatban kell, hogy álljanak a mindennapok életviteléhez szükséges verbális (gondolkodási) és nem verbális ismeretekkel és képességekkel.

A projektmunka során az autonóm ismeretszerzésre, munkaszervezésre és kivitelezésre helyeződik a hangsúly, de elsősorban nem a tanár által előírt módon, hanem a tanulók önálló munkavégzésével.