Skip navigation

Előszó

Célok

A tananyag célja:

Az idegennyelv-oktatás a nyelvtanulási nehézséggel küzdők számára olyan komplex megközelítésből indul ki, amely az integráció nehézségeivel küzdő nyelvtanárok mindennapos gyakorlatában iránymutatást nyújthat a tanulók képességeinek, részképességeinek jobb megismeréséhez. Ebből kiindulva, célzottan, a gyógy-, illetve fejlesztőpedagógussal együttműködve segítsék az idegennyelv-ismeret megszerzésében azokat a tanulókat, akik a különleges figyelem és a speciális szakértelem nélkül kimaradnának az idegen nyelvhez való hozzáférésből, ami eleve hátrányosan indítaná őket a munkaerőpiacon.

A tananyag célcsoportja

Az idegennyelv-oktatás nyelvtanulási nehézséggel küzdők számára című tananyag azoknak az – elsősorban közoktatásban dolgozó – idegennyelv-szakos tanároknak, pedagógusjelölteknek készült, akik az integrált oktatás mindennapjaiban tapasztalják, hogy vannak tanulók, akik nem vagy nehezen tartanak lépést a tananyaggal, és a gyakorlás sem hoz számukra jelentős eredményt. A tananyag az idegennyelv-szakos pedagógusjelöltek képzésének törzsanyagának módszertani részébe illeszkedik, mivel az integrációra minden közoktatásban dolgozó pedagógusnak fel kell készülnie.

A tananyagban új ismeretet szereznek arról, hogy:

 • nemzetközi kutatások szerint mely tényezők járulnak hozzá jobban, illetve kevésbé az iskolai teljesítményhez;
 • hogyan ismerhetők fel az anyanyelv-elsajátítás  zavarai, amelyek befolyásolják az idegennyelv-tanulás sikerességét is;
 • mely összetevők járulnak hozzá a nyelvi tudatossághoz;
 • az érzékelés, észlelés, figyelem zavarai hogyan jelentkeznek a tanulóknál;
 • milyen részképesség-fejlesztő módszereket lehet alkalmazni a tanórán;
 • mely tanulástechnikai módszerek segítik a megértést;
 • milyen szövegértést segítő stratégiákat alkalmazhatunk az önirányította tanulás elősegítésére;
 • milyen technikák nyújthatnak segítséget az idegennyelv-tanulásban a szavak és nyelvtani szerkezetek megtanulásában;
 • melyek a projektmódszer alapjai.

A tananyag a következő kompetenciákat fejleszti:

 • az egyéni bánásmód érvényesítése a részképességekre fordított kiemelt figyelmen keresztül;
 • a tanuló személyiségének fejlesztése a motiváción keresztül;
 • hatékonyabb tanulástámogatás;
 • szakmódszertani ismeretek a fejlesztőpedagógiai megközelítésből;
 • tanulásszervezési képességek;
 • pedagógiai folyamatok;
 • a tanulók értékelése és motiválása.

A tananyag megismerése után a tanárok képesek lesznek:

 • a megismert elméleti háttérrel megalapozott tudást a gyakorlatba ültetve alkalmazni;
 • felismerni a nyelvtanulási nehézséggel küzdők problémáit, és azokhoz megfelelő tanítási módszereket tudnak rendelni;
 • a fejlesztő- és gyógypedagógiai megközelítést beépítve idegen nyelvi óráikat személyre szabottan tervezni;
 • a különböző típusú feladatokat, tananyagokat szintekre lebontva átadni a diákjaik speciális igényeihez igazítva;
 • a bemutatott feladatok alapján képesek lesznek ismereteiket kreatívan alkalmazni a mindennapokban;
 • a számítógépes környezetben önállóan hang- és videoanyagokat készíteni;
 • a megszerzendő tudást a tanuló képességeihez igazítva átadni, illetve a tanulóval megszereztetni;
 • az új módszerek birtokában a megfelelő eszközök kiválasztására és az eszközökben rejlő komplex lehetőségek kihasználására;
 • ismereteiket fejleszteni a megadott további szakirodalom, illetve segédanyagok mentén elindulva.

Az adott idegennyelv-tudás és nyelvtanári tanítási módszerek ismerete.

Célok, célkitűzések

A digitális tananyag megismerése után az idegennyelv-szakos tanár magabiztosan mozogjon az integrált oktatás körülményei közt. Megismer azokból a módszerekből párat, amelyekkel a fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok segítik a tanulmányainkban nehezebben haladók részképességeinek fejlődését. Saját szakóráján is alkalmazza ezeket a módszereket, hogy a tanulók részképességeinek fejlődése több oldalról támogatva hatékonyabban javuljon.

Módszer

A tananyag az elméleti háttérbe ágyazva gyakorlati oldalról segíti az oktatást. Példákat hoz, amelyek további, kreatív használatra ösztönöznek. Az elméleti bevezető utáni gyakorlatok után a megértést ellenőrző kérdések segítik a rögzítést. A fejezetek után további tájékozódást segítő irodalom, internetes hivatkozások találhatók. A tananyag magyarul készült el, a példákat angolul írtuk. A példaanyagot teszteltük: más nyelvet tanító tanárok is tudják alkalmazni ezeket a módszereket a saját nyelvtanításuk során, mert a példák szemléletesek, könnyen átültethetők más nyelvre is.