Skip navigation

Irodalom

A fejezethez ajánlott internetes forrás:

Zavarok a nyelvelsajátításban, nyelvfejlődésben: http://slideplayer.hu/slide/2180595/

 

A fejezethez ajánlott könyvek:

10. ábra: Gósy Mária (2007) Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol.

11. ábra: Illyés Sándor (szerk.) (2000) Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE BGGyFK.

12. ábra: Gósy Mária (2004): Fonetika, A beszéd tudománya. Budapest. Osiris.

13. ábra: Gósy Mária (2005): Pszicholingvisztika. Budapest. Osiris.

 

Irodalom

Adamikné Jászó A. (2006): Az olvasás múltja és jelene. Budapest: Trezor Kiadó.

Brady, S. A.–Shankweiler, D. P. (szerk.) (2001): Phonological processes in literacy. A tribute to Isabelle Y. Liberman. Hillsdale. NJ: LEA.

Csépe V. (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. In: Illyés Sándor (szerk.) Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.

Csépe V. (2006): Az olvasó agy. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Gósy M. (1994): A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak. Budapest: Nikol.

Gósy M. (1994): A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése (szóban, írásban) iskolásoknak. Budapest: Nikol.

Gósy M. (2004): Fonetika. A beszéd tudománya. Budapest: Osiris.

Gósy M. (2005): Pszicholingvisztika. Budapest: Osiris.

Gósy M. (2006): A beszéd zavarai In: Kiefer Ferenc (főszerk.): Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó. 835–853.

Juhász V. (2014): Esélyegyenlőség az oktatásban: az inkluzív oktatási rendszer – a párbeszéd iskolája. In: Barna L. – Fekete S. – Kegyesné Szekeres E. – Major Á. (szerk.) Egyenlőtlen utakon. Tehetséggondozó. Műhelyfüzetek 2. Miskolc: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács. 69–84.

Mesterházi Zs. (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.

Steklács J. (2013): Olvasási stratégiák tanítása, tanulása és az olvasásra vonatkozó meggyőződés. Budapest: Nemzedékek Tudása Kiadó.

Szinger V. (2005): Az írás-olvasás előkészítése az óvodai programok tükrében. In: B. Nagy Á. – Szépe Gy. (szerk.) Anyanyelvi nevelési tanulmányok 1. Iskolakultúra-könyvek 29. Pécs: Iskolakultúra. 184–199.