Skip navigation

A beszédészlelés akusztikai, fonetikai és fonológiai zavara

A beszédészlelés akusztikai, fonetikai és fonológiai zavara

Leggyakrabban mindhárom rész érintett. Ez kihat a pontos artikulációra, a szókincs alakulására, a grammatikai struktúrák felismerésére. A beszédprodukcióban szegényes szókincset eredményez, és befolyásolja az írott nyelv elsajátítását. Az idegennyelv-tanulás problémás, memoriterek megtanulásának nehézsége jellemző. Az olvasási nehézséggel küzdőknél megtalálhatók a beszédészlelési elmaradások.

Az információsűrűség szerepe

 • Ha az információsűrűség nem túl sok, a folyamatok működhetnek jól.
 • 3-5 szónál már megmutatkozhatnak a zavarok – a feladatértés nehézsége például.
 • Súlyos a beszédészlelési zavar, ha kis információsűrűségnél is jelentkezik (egy- és kétszótagú szavak)
 • Legsúlyosabb esetben 5 szótagig képes a gyerek a nyelvi információ reprodukálására, ha pl. valamelyik részfolyamat nem működik.

A szeriális észlelés zavara

 • Szófelismerés: a szavakban lévő hangok egymás utáni érzékelése: bokrát vagy kobrát.
 • Az olvasási nehézséggel küzdőknek a szeriális érzékelés problémás.
 • Jellegzetes hibatípusai a hangsor-torzítások: beszédhanghiány, szótag/szótagok hiánya, beszédhang–betoldás, beszédhangok cseréje, szótag felcserélése, a hangsor teljes torzítása

A transzformációs észlelés zavara

A transzformációs észlelés azt jelenti, hogy a gyerek képes a beszédhangokat vizuálisan azonosítani. (jel és alak megfeleltetése – o fonémához o betű kapcsolódik). Ha nem tudja, például a t fonémához f betűt rendel, az a transzformációs észlelés zavarára utal.

A transzformációs észlelés feltétele, hogy a gyermek képes legyen:

 • beszédhangnyi időtartamú hangjelenségek azonosítására;
 • vizuális jelenségek felismerésére;
 • a feltételes reflex elve alapján kialakított kapcsolat megértésére és fenntartására;
 • a fentiek ismételt működtetésére.

A beszédhang-megkülönböztetés zavara

Hatéves korra a gyerek képes a hangokat megkülönböztetni egymástól (kivétel az időtartambeli megkülönbözetés ez később). A zavar típusai:

 • időtartam-nehézség a mássalhangzóknál és a magánhangzóknál;
 • jellegzetes az l és r differenciálási zavara – még sikeres r produkció esetében is;
 • zöngés – zöngétlen mássalhangzókat nem tudja jól elkülöníteni;
 • palatális mássalhangzók differenciálásának problémája;
 • A magánhangzók differenciálásában nehézség a nyelv függőleges és vízszintes irányú mozgásából adódó megkülönböztetés.

A beszédritmus észlelésének zavara

            A gyerek nem képes az elhangzott szöveg szótagidőtartamainak, illetőleg a szótaghatároknak a pontos ismétlésére 4-5 évesen.

A vizuális észlelés zavara

 • A gyerek képtelen az ajakmozgásokat az életkorának megfelelő mértékben bizonyos beszédhangokkal azonosítani – lassítja a saját artikulációjának a fejlődését is.
 • Kontextusfüggetlen környezetben nehezebben vagy tévesen ismeri fel a hangot – kihat az írásra és a helyesírásra.

A mondatértés és szövegértés zavarai

Különböző részfolyamatok aktiválódnak, ezért:

 • A szövegértés életkori szintű, a mondatértés elmaradott.
 • A mondatértés életkori szintű, a szövegértés elmaradott.
 • Mindkettő elmaradott. 

A beszédmegértési zavarok egyéb kihatásai:

 • fiataloknál viselkedési zavarokat okoz;
 • idősebbeknél deviáns magatartást okoz;
 • közvetlenül érintik az egyén kognitív szintjének fejlődését és a személyiség alakulását.