Skip navigation

Bevezető

Az általunk összeállított tananyag nem egy újabb tankönyvcsaládban gondolkodik, hanem egy más szemlélet felől közelít. Ebben a teljességében ugyan rövid, komplexitásában azonban tág orientációjú segédanyaggal az a célunk, hogy az integrációban részt vevő tanulók iskolai fejlődését sikeresebben lehessen egyénre szabni. Szemléletünk kiindulópontjai közt elsődlegesen szerepel a motiváció, illetve a tananyag aktuálisan elvárt szintjétől való eltérés a tanulók előzetes ismereteihez való alkalmazkodás és az arra való építés.

1. ábra A személyre szabott tanulás

Megközelítésünk, hogy a tudás felépítése az azt megelőző tudásokból indulhat ki, nem forradalmian új, mégis azt tapasztaljuk, hogy a jelenlegi oktatási módszerek, az „időhiány” miatt leginkább a tananyag elvégzésére, a tankönyvben elvégzett oldalak kipipálására irányulnak, mert a „vizsgára fel kell készülni”, a tananyagot be kell fejezni. Az iskolai teljesítmények sikertelenségeinek feltárása és a probléma megoldása sokakat érintő probléma. A hátránnyal induló gyerekek tudáshoz való hozzáférését igyekeznek oktatáspolitikai intézkedésekkel szabályozni, ám, úgy tűnik, ezek csak igen csekély mértékű változást eredményeznek. Tudjuk jól, hogy nemcsak sokkal több fejlesztő szakemberre, gyógypedagógusra, szociális és gyermekvédelmi munkásra, pszichológusra, könyvtárra és könyvtárosra, fejlett oktatástechnológiai eszközökre lenne szükség az iskolákban, hanem a tudás értékének a globális megteremtésére a társadalomban, hogy egy egészségesebb, minden értelemben gazdagabb, kiegyensúlyozottabb életet élhessünk. Ebben a szemléletben az iskolának (az iskolában dolgozó pedagógusoknak, a tanulást és nevelést segítő fejlesztő szakembereknek) nem egy, a környezetétől elkülönült intézményként kell működnie, hanem a szűkebb és a tágabb környezetével szoros együttműködésben. Úgy véljük, ez az egyik sarkalatos pont, amely, ha elrugaszkodik a szólamok szintjétől, valódi összefogást eredményezhet, ami ugrásszerű fejlődést eredményez össztársadalmilag intellektuális, gazdasági, erkölcsi és állampolgári szinten.

2. ábra Az iskola együttműködései

A demokráciában való részvétel nem a formális hozzáférések biztosításán múlik, hanem az emberek mindennapjait érintő politikai, gazdasági események kritikai értelmezésének képességétől. Ehhez pedig alapvető emberi jog a literációs ismeretek megszerzése, amely elsősorban a közoktatás feladata.

Az idegennyelv-tanulási nehézséggel küzdők idegen nyelvi oktatását is belehelyeztük egy komplex keretbe, amely, úgy véljük, beleillik az integrált oktatás-nevelés szemléletébe.