Skip navigation

A projektmunkában résztvevők

A tanár a projektmenedzser, illetve a projekt egészének a felelőse, vezetője; mentorálja a csoport tevékenységét, mederben tartja a munkát (Hunya 2009). Feladata, hogy világosan és egyértelműen meghatározza a célt, és tisztában legyen az ahhoz vezető úttal, a célig vivő munkafolyamatok megjelenésével, hiszen a tanulás célja az, hogy ezen munkafolyamatokat önállóan találják meg a tanulók, azok sorrendjét, a feladatok elvégzését maguk szervezzék meg. A tanárnak tehát nem feladata megmondani, hogy tanulói hogyan érik el az adott célt, de figyelnie kell arra, hogy a feladatdefiniálás mindig a diákok előzetes tudására alapozódjon. Mindezek mellett a tanárnak és a diákoknak folyamatos kapcsolatban kell lenniük egymással a projekt haladásának érdekében.

A projektmunka lehet egyszemélyes, páros illetve csoportos tevékenység. A hazai pedagógiában leginkább a csoportos tevékenységekhez kötött projektleírásokkal találkozhatunk, mert a projektmunka egyik lényegi vonásaként határozzák meg a társakkal való együttműködést, illetve az ehhez szükséges szociális és személyes képességek fejlődését. Ez a fajta tanulásszervezési mód annál nagyobb fokú önállóságot, autonómiát biztosít a benne résztvevőknek, minél jártasabbak a kooperatív munkában. A csoportalkotási eljárásnál a heterogénebb csoportok az előnyösebbek, ahol van egy vezető típusú személyiség, aki jó munkaszervező képességekkel rendelkezik, hallgatnak rá, ugyanakkor nem elhanyagolható szempont a baráti kapcsolatokban rejlő együttműködési hajlandóság motiváló hatásának a kiaknázása sem.

Ha több ember felelős a projekt megvalósulásáért, azok együttműködésének meghatározása, a feladatok felelőseinek a kijelölése, a munkafolyamatok elvégzésének képességek szerinti kiosztása lényeges eleme a sikeres projekt megvalósulásának. A munka folyamán a résztvevők kapcsolatot tartanak egymással, s amennyiben szükséges, segítik egymást, hogy a kívánt célt a legeredményesebben sikerüljön megvalósítaniuk. A projekt megvalósulásáért a csoport minden egyes tagja felelős: a siker közös siker, a kudarc okainak feltárása, értékelése pedig elmaradhatatlan lépése a projektmunkának, hogy a közös jövőbeli tevékenységekhez szükséges pozitív attitűd eredményes tevékenységre sarkallja a résztvevőket. A cél elérését minden esetben értékelni kell, végig kell tekinteni a folyamatokat, azok összehangoltságát, tanulságokat kell megfogalmazni, hogy a következő munka során gyorsabban és minőségében is kielégítően tudjanak együtt dolgozni.

A projektoktatásnál nem kivételes eset, hogy bevonják a szülőket, a közvetlen lakókörnyezetet a munkába. Különösen akkor sikeres ez, ha valódi közös célt sikerül találni: élhetőbb lakókörnyezet, jobb iskolai feltételek megteremtése vagy környezettudatos szemlélet közös formálása.