Skip navigation

Szövegértés-fejlesztő programok

A szövegértés-fejlesztő programokkal kapcsolatban Rowe azt találta, hogy nagyobb hatása van a szókincs fejlődésére, mint magára a szövegértési eredményekre (Rowe 1985). A szövegértést fejlesztő programok elősegíthetik az olyan feldolgozó folyamatok stratégiáinak kialakulását, mint például a következtető érvelés, az összefoglalás szabályai, illetve a szövegek tagolása. Sencibaugh (2005) olyan szövegértést fejlesztő programokat vizsgált, amelyek vizuális elemekkel segítették a jelentésteremtést, illetve amelyek auditív, nyelvi segítséget adtak, mint például az előolvasási, valamint utóolvasási stratégiák. Az utóbbi valamivel jobban hozzájárult a sikeres szövegértéshez.

Guthrie és munkatársai (2007) olyan gondolkodás-központú olvasási programot vizsgáltak, amely abból indul ki, hogy az olvasó belsőleg motivált a megértésre: keresi az új ismeret és a régi közti kapcsolatot, aktívan részt vesz a megértési folyamatának irányításában. A gondolkodás-központú program része, hogy a tanulók hangosan olvasnak, kérdéseket tesznek fel az olvasottakkal kapcsolatban, összefoglalnak, monitorozzák a megértésüket, önállóan írnak és olvasnak, illetve irányítottan végeznek olvasással kapcsolatos tevékenységeket, mint például a scaffolding, azaz részeire tagolják a szöveget, és azt mélységeiben értelmezik. Ez a gondolkodás-központú szövegértést fejlesztő program többféle típusú szövegnél eredményes, a történet tartalmának megértésében segít, és kihat az olvasási motivációra is.

6. Feladat

Párosítsa az összetartozó fogalmakat a jellemzőikkel!

1. ismételt olvasóprogramok

2. fonológiai tudatosság

3. fonéma-graféma megfeleltetés

4. szódekódolás

a, a ’cs’ hanghoz tatozhat a ’cs’, ’ts’, ’ch’ betűkapcsolat is írásban

b, a szó felismerése vizuális vagy auditív jegyei által

c, a hangok kihallása, felismerése, azonosítása, megkülönböztetésének képessége a többi hangtól

d, rövid szövegek olvastatása addig, amíg kellő automatizáltsági fokot el nem ér az olvasás

Enable JavaScript