Skip navigation

13.1 A pedagógusszerep

A pedagógusszerep a foglalkozási szerepek közé tartozik. Sok, kulturálisan és társadalmilag előírt viselkedés jellemzi. A pedagógusokkal szemben a szülők, gyerekek, a fenntartó, de a szélesebb társadalmi közeg is szerepelvárásokat fogalmaz meg (Szabó és mtsai, 2004). Ha ezek nincsenek összhangban, az megnehezítheti a szereppel való azonosulást, illetve a szerepnek megfelelő viselkedést. A mai pedagógusok azzal szembesülhetnek, hogy szerepeik bővültek, hiszen a nevelés és oktatás mellett ma már a fejlesztő, tanácsadó, animátor, adminisztrátor szerep is elvárt.

Gyakran foglalkozunk azzal a kérdéssel, ki a jó pedagógus. Három fő tényezőt emelhetünk ki (Szabó és mtsai, 2004):

 • Intellektuális viselkedés: A tárgyi tudás mellett lényeges az adott korosztály, a gyermekcsoportok működésének ismerete, ami pedagógiai, pszichológiai tudást is feltételez. A szakmai tudás mellett meghatározó a pedagógus kommunikációja.
 • Módszertan: A nevelés és oktatás sikeressége azon is múlik, hogy egy-egy tananyagot, feladattípust a pedagógus milyen módszerrel sajátíttatja el, hogyan szervezi a foglakozást vagy a tanórát, hogyan kezeli a társas helyzetből fakadó problémákat.
 • Személyiség: Az ideális pedagógusnak gyakran ellentmondó tulajdonságokkal és képességekkel kell rendelkeznie, szinte végtelen a lista. A legfontosabbak: alkalmas-e modellnek, elég szuggesztív-e, vannak-e színészi képességei (tanítás átadási folyamat), hogyan kezeli a konfliktusokat és az agressziót, milyen értékeket és normákat képvisel, mennyire lelkes és motivált, milyen vezető. Emellett a jó pedagógus érett személyiség. 

Feladat

Melyek a legfontosabb óvodapedagógus kompetenciák? A linkre kattintva tanulmányozza a pedagógusok minősítési rendszeréhez kiadott kompetenciatárat és foglalja össze a legfontosabb kompetenciákat! Link: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf

Az érett személyiség

Az érett személyiség két legfőbb jellemzője: belső kontrollal rendelkezik (ismeri önmagát, ura önmagának, elvégzi a feladatait), és kézben tartja a kapcsolatait (képes építő módon túllépni önmagán) (Egan, 2011):

 • Belső kontroll elemei:
  • Éntudatosság - ismeri magát, de nem veszik el önmagában:
  • Erősségeit és gyengeségeit ismeri
  • Érti érzelmei okait, ki tudja fejezni, ismeri hatásait
  • Reális az énkép, érti és elfogadja magát
 • Önkontroll - pozitív önkontroll szemben a negatívval:
  • Megbízható
  • Uralkodik érzelmein, destruktív indulatain
  • Jól küzd meg a stresszel
  • Rugalmas
 • Cselekvés - inkább cselekvő, mint szemlélő:
  • Vannak életcéljai, és tesz is az elérésükért
  • Felelősséget vállal a tetteiért
  • Sikeresen oldja meg a problémáit
  • Állhatatos az akadályok leküzdésében

Kapcsolatok irányításának elemei:

 • Empátia:
  • Aktív és előítéletektől mentes
  • Igyekszik megérteni a másikat, és ezt kommunikálja is felé
  • Gyakran megérzi mások gondjait, szükségleteit
 • Kommunikáció:
  • Mondanivalóját a lehető legérthetőbben fejezi ki
  • Törekszik a nézeteltérések megbeszélésére, megoldás találására
 • Személyközi kapcsolatok:
  • Közeli kapcsolatokban felelősen vesz részt
  • Nyitott a befolyásolásra (befolyásol és őt is befolyásolják), de csak akkor, ha nem gyakorol másokra és rá sem gyakorolnak kényszert
 • Tágabb környezet:
  • Van kialakult világképe
  • Társadalmi felelősségérzet jellemz