Skip navigation

3.1.1. Megfigyeléses tanulás

Az embernek nagy kapacitása van arra, hogy mások viselkedésének megfigyelése útján tudásra tegyen szert, fejlessze a kompetenciáit. A megfigyeléses tanulás előnye az inger-válasz-megerősítés tanulási sémával szemben, hogy nem kell mindent az egyénnek kipróbálnia, hogy fejlődjön, elég, ha mások viselkedését megfigyeli (Urbán, 2007). Bandura (1999) a vikariáló megerősítés vagy büntetés fogalmát használja arra a jelenségre, amikor a modell viselkedésének megerősítése vagy büntetése másodlagos megerősítést vagy büntetést jelent a megfigyelő számára, vagyis a megfigyelt viselkedés következményei befolyásolják, hogy a megfigyelő utánozza-e az adott viselkedést. A gyermek azért utánozza a megfigyelt viselkedést, mert átéli a modell örömét, amikor az jutalmat kap, és ez őt a cselekvés reprodukálására készteti (Ranschburg, 1998). A viselkedés megjelenését számos más tényező is befolyásolja, többek között a megfigyelő kognitív folyamatai is (Urbán, 2007).

Albert Bandura legismertebb kísérletében óvodáskorú gyermekek agresszív modell viselkedését figyelhették meg, amely a megfigyeléses tanulás mechanizmusát volt hivatott bizonyítani. Kísérlet leírása link: https://hu.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura

videó linkje: www.youtube.com/watch?v=hHHdovKHDNU vagy stanford.edu/dept/psychology/bandura/videos.html 

2. ábra Jelenetek a Bobo baba kísérletből

Feladat

Nézze meg Bandura Bobo babás kísérletét a videón, majd válaszoljon az alábbi kérdésekre!

  1. Mi volt a kísérlet fő célja?
  2. Milyen volt a kísérleti elrendezés? Milyen szakaszokból állt a kísérlet?
  3. Mi volt a kísérlet legfontosabb eredménye?
  4. A kísérlet eredményei mennyiben igazolták a szociális tanulás elméletét?

A megfigyeléses tanulásban nagy szerepet játszó figyelmi, megőrzési, reprodukciós és megerősítési folyamatok határozzák meg, hogy a modell viselkedése megjelenik-e a megfigyelőnél is (Bandura, 1999). A megfigyeléses tanulást irányító folyamatok:

  • Figyelem: Az, hogy a megfigyelő mennyire figyeli meg a modell viselkedését, függ a megfigyelő és a modell sajátosságaitól, illetve a megfigyelt esemény jellemzőitől. Fontos tényező a megfigyelő perceptuális készenléte, arousal szintje, kognitív képességei, de befolyással bírnak az olyan jellemzők is, mint az önértékelés, attitűdök, preferenciák, stb. A modell esetében fontos, hogy a megfigyelő kompetensnek észlelje, és magas státusszal rendelkezzen. Az esemény láthatósága, érzelmi jellege, komplexitása, funkcionális értéke egyaránt meghatározza az utánzást.
  • Megőrzés: A megfigyelőnek a viselkedést először kódolnia kell ahhoz, hogy meg tudja őrizni az emlékezetében. A kódolt információk struktúrákba szerveződnek. A megfigyelő belső reprezentációt alakít ki a megfigyelt viselkedésről, amelyen mentális műveleteket végezhet, alakíthatja, finomíthatja a cselekvést, mielőtt végrehajtja, így sajátítja el a szükséges viselkedéses válaszelemeket.
  • Reprodukálás: A cselekvés kivitelezésének első fázisában a megfigyelő kiválasztja a megfelelő viselkedéses választ. A reprodukció másik fázisa a korrekció, amelyben a megfigyelő a visszajelzések alapján finomítja a viselkedését.
  • Megerősítés: A cselekvésre kapott megerősítések a motivációt határozzák meg, a megerősítések nagyban befolyásolják, hogy a megfigyelt viselkedést reprodukálja-e a megfigyelő. Bandura többféle megerősítést ír le az elméletében. A közvetlen megerősítés azokat a külső megerősítéseket takarja, amelyeket a megfigyelő a viselkedésének végrehajtása következményeként kap. Emellett a vikariáló megerősítés (megfigyelt előnyök és hátrányok) kap nagy hangsúlyt a megfigyeléses tanulásban. Önmegerősítésről akkor beszélünk, amikor az egyén azért utánozza a cselekvést, mert az beleillik az értékrendjébe, és nem számít, milyen visszajelzést kap. Ilyen formában a megerősítés az önértékeléssel áll összefüggésben.

A szociális tanulásban az utánzás és az azonosulás (identifikáció) fontos szerepet tölt be. Ez a két mód különösen gyermekkorban hangsúlyos, a gyermek elsősorban általuk sajátít el cselekvéseket, ismereteket, készségeket.