Skip navigation

1.1. Alfejezet

A pedagógiai diagnosztika fogalma

A pedagógiai diagnosztika olyan méréseket és megfigyeléseket tartalmazó rendszer, amely alapjául szolgál a tudatosan tervezett habilitációs és rehabilitációs gyógypedagógiai tevékenységnek. 

Az itt bemutatott tanegység célja, hogy megismertesse a gyógypedagógus hallgatókat a pedagógiai és a gyógypedagógiai diagnosztikai tevékenység főbb elemeivel. Olyan mérési és megfigyelési eljárásokat tartalmaz, amelyek egy objektív képességprofil feltárását teszik lehetővé, és alapjául szolgálnak a speciális fejlesztési tervezés minden aspektusának. A bemutatott mérési eljárások a teszthasználati irányelvek alapján nem sértik a pszichológiai diagnosztika kompetencia határait.(lásd: A pszichológiai teszthasználat irányelvei)

A pszichológiai teszthasználat irányelvei

Témakörök:

 1. Bevezető fejezet: a tananyag célja, tartalma, felhasználása, a formai elemek értelmezése
 2. A pedagógiai diagnosztika fogalma, tárgya, mérési területei. Mérés és értékelés a gyógypedagógus munkájában.Etikai kérdések és stigmatizáció.Tudásszint-mérés, a tesztkészítés elmélete és gyakorlata.
 3. A pedagógiai szakszolgálatok felépítése, szolgáltatásai. A vizsgálatkérés adminisztrációja: a (gyógy)pedagógiai vélemény.
 4. A DIFER, mint a kritikus kognitív készségek analitikus diagnózisára alkalmas mérőeszköz.
 5. A DIFER Programcsomag felhasználása, a kapott adatok értelmezése
 6. A DIFER Programcsomag a tágabb értelmű integráció szolgálatában: alkalmazási lehetőségei értelmileg akadályozott gyermekek esetében;
 7. a DIFER továbbfejlesztésének útjai: a rendszerező képesség mérése.
 8. A taníthatóság mérése.
 9. A figyelem működése, működési zavarai és mérési lehetőségei.
 10. Az emlékezet működése, működési zavarai és mérési lehetőségei.
 11. Az iskolakészültség mérési lehetőségei I.
 12. Az iskolakészültség mérési lehetőségei II.
 13. A magatartászavar és mérése. Háttértényezők a magatartászavar felmérésében. A hátrányos helyzet kritériumai.
 14. A hiperaktivitás és mérése. A magatartászavar és a hiperaktivitás differenciáldiagnosztikája
 15. A pedagógiai diagnosztika etikai kérdései. A stigmatizáció és következményei.

Az egyes feladatokhoz kapcsoltan megfigyelési, gyűjtő és rendszerező feladatot kapnak a hallgatók. Ezeket a tanegységet választó oktatók önálló vagy közös irányítású feladatokhoz alkalmazhatják, illetve a hallgatók a portfoliójuk tartalmát növelhetik. Az új ismeretek értését és alkalmazását önellenőrző, nyitott kérdések, és az egyes fejezetekhez kapcsolódó feladatok segítik.  A tananyaghoz készült videó bejátszások betekintést adnak a diagnosztikai munka egyes lépéseibe. Megismerkedhetnek a DIFER, az iskolakészültség és a taníthatóság felmérésének módjával. A videó bemutatókat kísérő szempontsorok a lényegre irányítanak és az eredményesség feltételeire, módjaira adnak ötleteket.

A mérőeszközök hozzáférhetőségét megadjuk, vagy mellékletként csatoljuk. A tanegység konklúzióit egy záró tesztben foglaljuk össze.

A Pedagógiai diagnosztika elméleti és gyakorlati megújítása c. tanegység alkalmazása:

A tanegység a SZTE-JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet törzsanyagához tartozó, az alapképzésben megjelenő, kötelezően választható tárgy. A képzés ideje a harmadik szemeszter, de későbbi szemeszterekben is felvehető.

A tárgy előfeltétele: általános pedagógiai és gyógypedagógiai, valamint pszichológiai és gyógypedagógiai pszichológiai ismeretek.

Minden, gyógypedagógus képzést biztosító BA szintű főiskolai képzésben javasolt.