Skip navigation

6.1.1.1. A heidelbergi Kompetencia Invertár (HKI)

Az értelmileg akadályozott gyermekek (tanulók) diagnosztikai eszközrendszere bővült a HKI-val (Heidelbergi Kompetencia Inventár) (Radványi, 2001, 2011). .A mérőeszköz alkalmas arra, hogy a DIFER Programcsomaggal közösen használjuk az értelmileg akadályozott gyermekek/tanulók mérésére, és fejlesztésük tervezésére.

A „kompetenciamodell” szerint az aktuális tanulási és viselkedésproblémák nagymértékben szituáció – vagy személyiségfüggőek. A gyermekek magatartása függ a környezettől is. Legjobban akkor prognosztizálhatjuk a viselkedést, ha saját környezetükben és konkrét helyzetekben figyeljük meg a személyeket.

A Heidelbergi Kompetencia Inventár (HKI) készítői, Holtz és munkatársai szerint a szociális kompetencia azt jelenti, hogy rendelkezünk olyan viselkedésmintákkal, amelyeket eltérő feltételek között is megfelelően tudunk alkalmazni, és amelyek segítségével sikeresen megbirkózunk az életben adódó problémákkal.  A HKI azon kompetenciák választékát öleli fel, amelyek átlagos környezeti feltételek között az egyén mozgásterét bővítik és függőségét csökkentik. Azokra, az akadályozott emberek integrációja szempontjából jelentős, és a nevelés útján befolyásolható viselkedésmintákra fektették a hangsúlyt, amelyet a szakirodalom, és a többnyire angolszász vizsgálatok is kiemeltek. (Holtz és mtsai, 1994, Radványi, 2001)

A HKI alkalmas a mindennapi felhasználásra, képet ad az egyes személyek, esetleg csoportok fejlettségéről, fejlesztő programok kidolgozásának alapjául szolgálhat. Előnye, hogy értelmileg akadályozott gyermekek számára dolgozták ki, így kellően kis lépésekben mér az egyes részterületeken, és mint ilyen, az adott kultúrában az átlagtól való eltérések felmérésére megfelelő lehetőséget ad.

„A kérdéssor 152 tételbõl áll, a kérdések 19 alterületbe sorolhatók, amelyek 3 központi területhez tartoznak. Az értelmezést szövegmagyarázatokkal segítik. A 19 alterület 8-8 tételből áll, amelyek egy alterületen belül nehézségi sorrendben követik egymást. A három központi terület: praktikus, kognitív és szociális kompetencia. Hangsúlyozzák azonban, hogy a faktoranalízissel is alátámasztott tagolás a 3 központi területre nem jelent abszolút elhatárolást. Ezt bizonyítják a magyar Down Szindrómás mintán végzett vizsgálat faktoranalitikus eredményei” (Radványi,2012, 217.).

Hallgatók figyelmébe!

A HKI teszt az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakosok kötelező tananyaga, ezért részletes bemutatásától eltekintünk.

A HKI jegyzőkönyvének egy lapja